Akademiese
Navorsing
Kort
Kursusse
APA
Biblioteek
Beleide &
Prosedures
Beurse en
Lenings

Voornemende Studente

Studente kan op een van twee wyses by die APA studeer

Kontakstudie

Kontakstudie beteken dat studente voltyds aan die APA studeer en fisies die klasse bywoon. Dit is die metode wat veral aanbeveel word vir studente wat die kursus so vinnig en effektief as moontlik wil voltooi. Dit is veral aan te beveel vir matrikulante wat hulleself nie dadelik in ’n beroep kan of wil vestig nie. Die groot voordeel van hierdie metode is die interaksie tussen studente onderling en met die dosente, die direkte biblioteektoegang en die persoonlike blootstelling aan die akademiese wêreld. Die APA het egter ook talle ouer studente wat voltyds kom studeer.

Prospektus 2018
Afstandstudie

Afstandstudie is moontlik vir studente wat onmiddellik moet begin werk of dalk reeds in ’n beroep staan en hulleself verder wil kwalifiseer. Studente ontvang in hierdie geval die lesings en werk op hulle eie daaraan. Hulle kan reël dat toetse en eksamens by ’n plaaslike leraar of skoolhoof afgeneem word. Afstandstudente word egter verplig om minstens twee keer per jaar kontakdae by die Akademie by te woon. Afstandstudente neem gewoonlik langer om hulle kursusse te voltooi, maar vir studente vir wie dit onmoontlik is om voltyds te studeer, bied afstandstudie ’n ideale geleentheid.

Van afstandstudente word minstens internet-toegang vereis, maar afstandstudente moet ook verkieslik oor ’n eie rekenaar beskik. Uit die aard van die saak en in die gees van die tyd waarin ons leef, is die rekenaar onontbeerlik vir studente en veral afstandstudente. Van alle studente word verwag om ’n rekenaarkursus te loop in die eerste studiejaar indien hulle nie rekenaartoepassingstegnologie of ’n soortgelyke kursus op skool gehad het nie. Die AP Akademie begelei studente ook ten opsigte van hierdie saak op verskillende wyses.

Navorsing

Akademiese uitsette en navorsing


© Kopiereg deur die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA).
Kennisgewing: Die inligting op hierdie blad is die eiendom van die APA. Geen inligting op hierdie blad mag gedeeltelik of in geheel gekopieer word, of in enige ander vorm weergegee word sonder die uitdruklike toestemming van die APA nie. Aanhalings van publikasies hier gelys moet behoorlik erken word deur na die outeur, datum, asook die oorspronklike titel te verwys, met ‘n verwysing na die volledige skakel op hierdie blad. Geen van die publikasies hier gelys mag op enige ander wyse gepubliseer word sonder die toestemming van die outeur nie.


Teologiese Werksgemeenskappe en -konferensies

Prof. A. Swanepoel. Die rol van kreatiewe oorreding teen die ongeloof, Deel 1 – referaat APWG Aug. 2016 ©
Prof. GDS Smit – Die rol van kreatiewe oorreding teen die ongeloof, Deel 2 – referaat APWG Aug. 2016 ©
Prof. GDS Smit. Die noodsaak vir Christus-gesentreerde hermeneutiek in die eksegese en prediking, 2016 ©
Prof. JAE Adendorff. Génesis 1 en sy eggo in die Kanon, 2016 ©
Prof. GDS Smit. Die vroeë kerk se beskouing oor die skepping van God, 2016 ©

Gerontologiekursus

Prof. GDS Smit. Die plek en rol van bejaardes in die Bybel met spesifieke toepassing op die praktyk ©

Grondteks en Bybelvertaling

Prof. JAE Adendorff. ‘n Oorsig oor die geskiedenis van die bronteks van die Ou Testament ©
Prof. GDS Smit. Die verskynsel van teksvariasie in die geskiedenis van die Nuwe-Testamentiese teks ©
Prof. GDS Smit. Die probleem ten opsigte van die bronteks van die Nuwe Testament ©
Prof. JAE Adendorff. Die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling: Noodsaaklik, wenslik of onnodig? ©

Skrifbeskouing en Bybelverklaring

Prof. GDS Smit. Slaggate in ons eksegese as voorbereiding tot Skrifgebaseerde prediking ©
Prof. GDS Smit. Heilsgeskiedenis en prediking ©
Prof. GDS Smit. Die belang van die verstaan van die sosiale waardes in die Nuwe Testament ©
Prof. GDS Smit. Die Nuwe Deformasie se beskouing van die Nuwe Testament – Enkele kritiese opmerkings ©
Prof. R. Marè. Die Nuwe Deformasie – daar is niks nuut onder die son nie ©
Ds. WA Burger. Kerntekste uit die Ou Testament onder skoot deur die Nuwe Deformasie ©
Ds. W van Schalkwyk. Die aanslag teen die Woord van God ©
Dr. H. Breytenbach. Die nuwe ongeloof se impak op geloof ©

Dogmatologies

Prof. GDS Smit. Calvyn se beskouing oor die voorsienigheid van God ©

Gemeentelike bediening en pastoraat

Prof. HCG Robbertze. Gerigte bediening as nakoming van jou roeping ©
Prof. GDS Smit. Die ondersteunende rol van die predikantsvrou in die bediening ©
Ds. JL Schütte. Gemeentelike verskille en die hantering daarvan ©

Ekklesiologie (Kerk en praktyk)

Prof. FAH van Staden. Kerkhiërargie is strydig met die Reformasie ©

Patrologie (Die studie van die Kerkvaders)

Prof. GDS Smit. Patrologie. Waarom die kerkvaders belangrik is ©

Geskiedenis en kultuur

Prof. FAH van Staden. ‘n Blik op die geskiedenis van die Voortrekkermonument ©

Oor Navorsing

Prof. GDS Smit. The need for succesful research at private higher education institutions ©

Werkswinkels

TEACHING AND LEARNING ASSESSMENT WORKSHOP FOR ALL LECTURERS.2016 ©

Enkele navorsingsuitsette deur studente

Slegs uittreksels van enkele skripsies word hier geplaas. U is welkom om met die APA in verbinding te tree indien u die volledige skripsie benodig.

Van Rooyen, OG (jr). 2015. ‘n Literêre ondersoek na die sosio-historiese betekenis van KOINONIA in die Pauliniese geskrifte ©
Pretorius, F. 2012. Die motief, eis en uitlewing van die liefdesgebod in die Nuwe Testament in die Teologie van Paulus ©
Adendorff, MC. 2010. ‘n Studie van die funksie van die wet in die Nuwe Testament met betrekking tot regverdigmaking en heiligmaking ©
Theron, WJ. 2009. ‘n Bybels-Teologiese ondersoek na die ontwikkeling van die sabbat ©

Kort Kursusse

Kort kursus in Latyn

Academia Latina: Schola Scripta kort kursusse

Meer inligting

 

Slypskole 2017

Slypskole 2017: Aangebied vir alle belangstellendes

Laai die program af: Program vir Slypskole 2017

Slypskool 1

Datum: Saterdag, 11 Februarie 2017
Tyd: 9:00 – 15:00
Onderwerp: Kindertrauma asook baba mylpale, oefening en vroeë kind ontwikkeling
Koste: R500-00 per persoon

Slypskool 1 Registrasievorm moet voltooi en aan die APA gestuur word.


Slypskool 2

Datum: Saterdag, 6 Mei 2017
Tyd: 9:00 – 15:00
Onderwerp: Dissipline, uitdagende gedrag en kinder depressie
Koste: R500-00 per persoon

Slypskool 2 Registrasievorm moet voltooi en aan die APA gestuur word.


Slypskool 3

Datum: Saterdag, 5 Augustus 2017
Tyd: 9:00 – 15:00
Onderwerp: Emosionele intelligensie en spelterapie
Koste: R500-00 per persoon

Slypskool 3 Registrasievorm moet voltooi en aan die APA gestuur word.


Slypskool 4

Datum: Saterdag, 9 September 2017
Tyd: 9:00 – 15:00
Onderwerp: Hulpmiddels en ander media vir stimulerende leerervaringe
Koste: R500-00 per persoon

Slypskool 4 Registrasievorm moet voltooi en aan die APA gestuur word.


Let wel:

  • Die slypskole word by die AP Akademie te Farendenstraat (adres hierbo) aangebied.
  • Kontakpersoon: Me. Mari Swanepoel – Dosent (UP en AP Akademie) – mriswanepoel@gmail.com
  • Leermateriaal, hulpmiddels, verversings en nasien van navorsingswerk ingesluit.
  • Die Registrasievorm is op die webblad van die AP Akademie hierbo beskikbaar. Indien u vir ‘n Slypskool wil registreer moet u asb. die registrasievorm en bewys van betaling in PDF formaat e-pos aan info@apa.ac.za

Ons sien daarna uit om u te ontmoet!

Kort kursus vir predikante

Kort Kursus vir Predikante

Tema: Homiletiek Seminaar
Tyd: 19 – 23 September 2016
Aangebied deur: Die Afrikaanse Protestantse Akademie NPC Departement Diakoniologie
Kursuskoördineerder: Prof. Johan Bosman
Program-inligting: Klik hier