Prospektus 2018

BA-Graad

Lees Meer

BTh-Graad

Lees Meer

NGOS

Lees Meer

Certificate
Department: Higher Education and
Training, Republic of South Africa

Vind meer uit

‘n Doelbewuste Kursus by die AP Akademie geskryf deur Prof. dr. Johan Bosman

Vind meer uit

Het jy geweet?

Vind meer uit

Wat die BA betref, is daar onder meer die volgende beroepsmoontlikhede:

 • Taalberoepe
 • Teologie
 • Sielkunde
 • Veelsydigheidsberoepe met betrekking tot bv. Rekenaartegnologie, Wiskunde, Sosiologie, ens.
 • Onderwys
 • Menslike Hulpbronne

Fakulteit:

Lettere en Wysbegeerte
Dekaan: Prof. GDS Smit
Sekretaresse: Me. A van der Westhuizen

Doen Aansoek

Wat die BTh betref:

 • Die toelatingsvoorwaarde vir die BTh, is enige B-graad met Grieks en Hebreeus tot minstens op tweedejaarsvlak.
 • Die BTh verleen toegang tot aansoek om predikant te word.
 • Dienswerk in jeugbediening en berading kan gevolg word.
 • Die BTh-graad word vanaf 2019 uitgefaseer en sal DV vervang word met ‘n vierjarige B.Div-graad (tans nog in proses)

Fakulteit:

Fakulteit Teologie
Dekaan: Prof. A. Swanepoel
Sekretaresse: Tans vakant

Doen Aansoek

Wat die NGOS betref:

 • Die doel van hierdie Nagraadse Onderwyssertifikaat is die opleiding van onderwysers vir die Senior Fase (SF) en die Verdere Onderrig- en Opleidingsfase (VOO) volgens ‘n inklusiewe deelnemende strategiese model.  Om hierdie doel te bereik is die NGOS kursus ontwerp wat werkgeïntegreerde leer insluit. Dit is ‘n doelgerigte kursus om opleiding, leer en opleiding binne die omgewing van die SF en VOO te bied. Die NGOS-program behels die sistematiese ontwikkeling van kennis, vaardighede, waardes, gesindhede en verdere/ander toegepaste vaardighede wat verwag word van voornemende onderwysers om hul taak bevredigend te kan uitvoer. Die NGOS word begrond deur ‘n Christelik-Reformatoriese raamwerk in aansluiting by die APA se etos en registrasie. Die kursus strek oor een jaar voltyds of twee jaar deeltyds en word in Afrikaans aangebied met Afrikaanse lesingsmateriaal en waar moontlik Afrikaanse handboeke.

Fakulteit:

Fakulteit Lettere en wysbegeerte
Dekaan: Prof. GDS Smit
Programkoördineerder: Me. Mri Swanepoel

Doen Aansoek
Meer inligting oor NGOS