VTO kort kursus in PATRISTIEK, 24-28 September 2018

Die Fakulteit Teologie van die AP Akademie bied DV Dinsdag 25 September – Vrydag 28 September 2018 ‘n VTO kort kursus oor die Patristiek (vroeg-Chistelike kerkvaders) aan vir leraars en ander belangstellendes. Na voltooing van die kort kursus sal suksesvolle kandidate ‘n sertifikaat vir die kursus ontvang. Die kursus sal vir leraars van die AP Kerkverband 5 VTO krediete tel. Volgens besluit van die Sinode van die AP Kerke 2017 (Sakelys Sinode 2010, p. 274, pt. 12. en 12.2), benodig leraars 25 VTO krediete by die Kuratorium vir ‘n VTO-diploma.

Leraars van ander kerkverbande en ander belangstellendes is ook baie welkom om die geleetheid by te woon.

Die kostes sal binnekort bekend wees. U kan solank die program hier aflaai.

Vir verdere inligting, kontak die Dekaan Teologie, prof. Gerrit Smit of ds. Johan Schutte.

Byeenkomste van die Teologiese werksgemeenskap 2018

Die volgende byeenkomste van die APTW (Afrikaanse Protestantse Teologiese Werksgemeenskap) vind plaas DV op die volgende datums:

  1. Vrydag 1 Junie 2018 om 09:00-12:00 by die AP Akademie, Farendenstraat 428, Clydesdale, Pretoria. Die dag se program word aangebied deur prof. Koos Adendorff.
  2. Vrydag 7 September 2018 om 09:00-12:00 by die AP Akademie, Farendestraat 428, Clydesdale, Pretoria. Die dag se program word aangebied deur prof. Johan Bosman.

Die tema vir vanjaar se werksgemeenskappe handel oor die prediking vanuit die Psalms. Die volgende werk is vanjaar onder bespreking tydens die werksgemeenskappe: O Palmer Robertson. 2015. The Flow of the Psalms. Discovering their structure and Theology. Phillipsburg/New Jersey:P&R Publishing.  Tydens die geleentheid op 1 Junie 2018, sal die bespreking handel oor hoofstukke 1-6. Tydens die geleentheid op 7 September 2018 sal hoofstukke 7-10 bespreek word. Belangstellenddes wat die geleenthede bywoon, word aangemoedig om die tersaaklike gedeelte uit die werk oor die Psalms voor die tyd deur te lees.

Alle leraars, teologiese studente en enige ander belangstellendes is welkom om die geleenthede by te woon. Volgens besluit van die Sinode 2017  van die AP Kerke (Sakelys 2017, p. 274, pt. 12) ontvang leraars van die AP Kerkverband een Vlak-1 VTO krediet vir die bywoning van ‘n Teologiese Werksgemeenskap.

Koffie/tee en verversings word om 12:00-13:00 geniet. Daar is geen koste verbonde aan die geleenthede nie, maar u bespreking by die Dekaan: Teologie, prof. Gerrit Smit sal waardeer word sodat ons weet vir hoeveel mense verversings voorberei moet word.

Acton University konferensie, Grand Rapids, Michigan.

Die Teologiese dosente van die APA woon DV Junie 2018 die Internasionale Acton University konferensie in Grand Rapids, VSA by. Verskeie filosofiese-, teologiese- en ontwikkelingsonderwerpe sal daar bespreek word. Dit beloof om die APA opnuut in sy visie en missie en die uitvoering daarvan te stimuleer.

Gradeplegtigheid 2018

Die 2018 gradeplegtigheid vind plaas DV op 7 Maart 2018 by die kerkgebou van die AP Kerk Moot-Sentraal, h/v Ben Swart en Japonica straat, Moregloed, Pretoria (sien kaart hieronder). Die verrigtinge begin reeds om 16:00. Alle graduandi en besoekers moet reeds teen 15:30 hulle sitplekke inneem. Baie geluk byvoorbaat aan al ons graduandi. Ons bid u seën toe op die pad vorentoe.

Kort Kursus in Latyn

Academia Latina: Schola Scripta kort kursusse

Meer inligting

 

Die APA wens Dr. Marlene le Roux geluk met prestasie!

Een van die APA se dosente in Duits, dr. Marlene le Roux, woon DV die XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer vanaf 31 Julie tot 4 Augustus in Fribourg / Freiburg in Switserland by. Slegs twee Duitsonderwysers en een Duitsdosent uit Suid-Afrika is gekeur om die geleentheid, wat elke vier jaar in Europa plaasvind, by te woon.  Tydens hierdie konferensie gaan ‘n uiteenlopende verskeidenheid vakwetenskaplike temas rondom Deutsch als Fremdsprache aangespreek word. Haar voorlegging “Der Grimmsche Märchenheld als Identifikationsfigur für Jugendliche im Zeitalter der WWW” is aanvaar vir aanbieding tydens die konferensie.

Ons wens haar baie geluk en sterkte vir die konferensie!