deur: Prof. Gerrit Smit

In sy boek, Fool’s Talk: Recovering the Art of Christian Persuasion wys Guinness op die kuns
wat geïmpliseer word rondom kreatiewe oorredingsvermoë. Hy noem oorreding ‘n kuns, en
nie ‘n wetenskap nie, aangesien die Bybel die mens nie alleen met rasionele feite konfronteer
nie, maar met kreatiewe oorreding.
In hoofstukke 4-6 van die genoemde werk word gefokus op die taak van die Christelike
apologetiek om die “dwaasheid van Christus” as getuienis vir die waarheid van die Evangelie
aan te wend, die anatomie van die ongeloof en die gebruik van vraag en teenvraag om die
logika van die Westerse wêreld te konfronteer in ‘n oorredingsmotief.

In hoofstuk 4, so lyk dit, begin Guinness om die implikasies van die leerstelling van die kruis
vir ons apologetiek te ontsluit. In hierdie hoofstuk sluit hy dan ook nou aan by die titel van die
boek, Fool’s Talk. Hy meen dat die konsensus wat bestaan het in die moderne wêreld oor die
wysheid van die kruis het na die Tweede Wêreldoorlog met die mens se totale verlies aan
vertroue in die moontlikheid om ooit ‘n Utopiese samelewing te kan vestig, totaal in duie
gestort.
Guinness besin in diepte oor wat die frase beteken wat ons so maklik uit 1 Kor. 1 aanhaal,
maar tog nie altyd so maklik begryp nie: Die dwaasheid van die kruis. Om hierdie aspek
duideliker aan die orde te stel, fokus hy op drie soorte van dwaasheid waarmee ons in die
Bybel te doen kry…

Die APA se indrukke en bespreking van Fool’s Talk is hier beskikbaar:

Deel 1 – Deur prof. Alwyn Swanepoel

Deel 2 – Deur prof. Gerrit Smit

Deel die bladsy: