BACCALAUREUS ARTIUM/BACHELOR OF ARTS (BA)
GEAKKREDITEER - SAQA ID: 23375 (61409)

Die BA-graad dien ’n baie wye doel. Die verskeidenheid vakgebiede dien talle vakdissiplines wat op besondere wyse kennis, vaardighede en toegepaste vaardighede ten opsigte van meningsvorming met, visie op die groter prentjie van ’n spesifieke Christelike lewensbeskouing in die beroeps- en lewenswêreld gee. By die APA word studente in hierdie belangrike velde spesifiek begelei om as Christene hul lewe voor die aangesig van God krities te deurdink. Daarom is daar ook verpligte modules en studente het ’n keuse tussen Filosofie of Bybelkunde. Die verpligte module, Gereformeerde lewens- en wêreldbeskouing, rus studente toe om hul studies welbewus as Christene te benader.

 
Die doel is om studente in staat te stel om in elke vakgebied berekend kennis te neem van die grondslae en beste bydraes wat al gemaak is. Hulle word op hierdie wyse begelei om self die grondslae en bydraes effektief te integreer, en uiteindelik op die skouers van hulle wat ons voorgegaan het, skeppend te dink oor toepassings van die vakgebiede binne nuwe kontekste.

 
Vir meer besonderhede soos toelatingsvereistes, kursusuiteensetting en vakke wat aangebied word vir die BA graad-kursus, besoek https://www.apa.ac.za/ba/
 
Skakel om aansoek te doen: https://www.apa.ac.za/doen-aansoek/ Of tree in verbinding met die BA-Program administrasie by: saartjie.olckers@apa.ac.za


Die BA-graad duur drie jaar voltyds en ’n maksimum van vyf jaar deeltyds.

TOELATINGVEREISTES

Matrikulasievrystelling

’n Student met matriek vrystelling kwalifiseer vir toelating tot die BA-graad op die volgende voorwaardes:

Gematrikuleer 2008 en daarna
a. ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ’n toelatings-puntetelling van ten minste 24 (die som van punte toegeken aan die 6 beste vakke op die NSS, Lewensoriëntering uitgesluit).
Minimum vereistes vir spesifieke vakke:
Afrikaans: 4 (50 – 59%) en Engels: 4 (50 – 59%)
Vir studente wat in die onderwys rigting wil studeer, met Wiskunde as skoolvak:
Wiskunde: 3 (40 – 49%) (Wiskunde-geletterdheid kan nie vir toelating tot die vak Wiskunde oorweeg word nie).
OF
b. ’n Geldige sertifikaat wat bewys lewer van voorwaardelike vrystelling van die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (UMALUSI).

Gematrikuleer voor 2008
a. ’n Suid-Afrikaanse Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling en ’n M-Telling van ten minste 12 (A- simbool = 5 punte).
Minimum vereistes vir spesifieke vakke:
Afrikaans (Hoërgraad Eerste Taal): E en Engels (Hoërgraad Tweede Taal): E
OF
b. ’n Geldige sertifikaat wat bewys lewer van voorwaardelike vrystelling van die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (UMALUSI).

Voorwaardelike vrystelling op grond van ouderdom van minstens 23 jaar (St.10 / Graad 12)

Indien ‘n persoon aan die volgende vereistes voldoen, kan aansoek om voorwaardelike Vrystelling gedoen word:

a. Indien die ouderdom van 23 jaar reeds op 1 Januarie van die jaar waarin vir die BA geregistreer word, bereik is; en
b. Indien een vak in matriek op hoër graad geslaag is; en
c. Indien ten minste vier graad 12 – vakke op Hoërgraad of op Standaardgraad met simbole A tot E geslaag is; en
d. Indien minstens drie vakke tydens een eksamensessie (eksamengeleentheid) geslaag is.

Vrystelling op grond van ouderdom 45 jaar of ouer

’n Persoon wat 45 jaar of ouer is, hoef geen skool kwalifikasie te besit alvorens vir vrystelling aansoek gedoen word nie.

Volledige vrystelling op grond van die behaling van ’n 3 of 4 jarige diploma

’n Persoon wat ‘n 3 of 4 jarige diploma verwerf het aan ‘n Technikon, ‘n Onderwyserskollege, ’n Universiteit of ’n Verplegingskollege wat by ’n SA universiteit geaffilieer is, mag aansoek om algehele vrystelling doen op voorwaarde dat die persoon voor die aanvang van die diplomastudie oor ’n Senior Sertifikaat (dit is Matriek sonder vrystelling) beskik het.

KURSUSUITEENSETTING

1 STE JAAR

2 DE JAAR

3 DE JAAR

 Semestervakke:
 * Semester 1: Januarie – Junie (eksamen)
 * Semester 2: Julie – November (eksamen)

 1. Akademiese Geletterdheid
 2. Rekenaargeletterdheid
 3. Gereformeerde Lewens- en Wêreldbeskouing

 Jaarvakke:

 1. Filosofie of Bybelkunde
 2. Keusevak 1
 3. Keusevak 2
 4. Keusevak 3 
 1. Keusevak 1
 2. Keusevak 2
 3. Keusevak 3 
 1. Hoofvak 1
 2. Hoofvak 2
 3. Inleiding tot Navorsingsmetodologie
 4. Navorsingsprojek
  of
  Navorsing- en statistiese metodes (studente wat in Sielkunde wil spesialiseer)

*Indien studente met ‘n BA/NGOS in die laerskool wil werk (vanaf graad 4) MOET daar uit 2 van die volgende 3 groepe vakke uit die BA op hierdie vlak geneem word:

 1. Tale (Afrikaans, Engels, Sepedi)
 2. Wiskunde/Wetenskap Tegnologie (Natuurwetenskappe, RTT, Wiskunde,)
 3. Sosiale Vaardighede/Sosiale Wetenskappe (Sielkunde, Filosofie, Geskiedenis, Geografie, Politiek, Sosiologie, Ekonomie)

*Moet uit die BA ‘n skoolverwante vak tot 2de jaarsvlak hê om toegang te kry tot Senior Fase vakdidaktiek

*Moet uit die BA ‘n skoolverwante vak tot 3de jaarsvlak hê om toegang te kry tot Verdere Onderrig en Opleiding Fase.

VAKKE WAT AANGEBIED WORD: (KEUSEVAKKE)

Afrikaans
English
Grieks
Hebreeus
Latyn
Sepedi

Christelike Berading
Geografie
Geskiedenis
Kommunikasiekunde
Politieke Wetenskap
Sielkunde
Sosiologie

Ekonomie
Wiskunde vir Onderwysstudente (SF en VOO)
Rekenaartegnologie

Indien u navrae het, kontak gerus die program sekretaresse by die volgende epos adres: sekretaresse.ba@apa.ac.za

Deel die bladsy: