Wie is ons?

Die Afrikaanse Protestantse Akademie

Ons leuse: “Ou Spore – Nuwe Weë”

Ons ontwikkel leiers akademies in Afrikaans wat streef na ’n lewe van klassieke Christelike skoonheid, harmonie en wysheid saam met ander.

Lees Meer

Registrasie en wetlike status

Hierdie Akademie is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ‘n privaat tersiêre onderwysinstelling geregistreer kragtens die Hoër Onderwyswet van 1997 onder die Registrasienommer 1999/HE08/001. Die Akademie is ‘n maatskappy sonder winsoogmerk met Registrasienommer 2002/031756/08.

Registrasiesertifikaat

Kliek hier om te besigtig

Registration certificate 2018-2023

Die lewensvisie van die APA: Christelike kuns, kultuur en wetenskap

In die manier waarop ons die wêreld rondom ons mooi maak, die aarde kultiveer en die wetenskap beoefen, getuig ons in werklikheid iets van ons beskouing oor God.

Die afgelope paar jaar is dikwels oor die Christelike lewensbeskouing gedink en wat dit prakties vir ons behels. Die Here leer die mens van die begin af om onderskeid te tref tussen die heidense en Bybelse maniere van kyk na die lewe op die gebiede van die kunste, kultuur en wetenskap.

Lees meer

Nuusflits: Woon die APA se Teologiese dag in Januarie 2019 by.

Volg hierdie skakel vir meer inligting:

APA Opening en Teologiese dag 2019

Boodskap van die Rektor.

Ons slagspreuk, “Ou spore – nuwe weë”, verwoord ons roeping om ’n klassiek-Christelike tradisie binne ons eie, sowel as ander gemeenskappe te bevorder. Dit het die Senaat aangespoor tot ’n bepaalde identiteit vir ons Akademie, waar ons strewe om nuut te dink oor die aanbied van huidige geakkrediteerde studierigtings. Die APA het van die begin af programme aangebied wat hul vertrekpunt in die ideaal van Christelike tersiêre onderwys het. Hierdie ideaal word tans aan die hand van klassiek-Christelike vertrekpunte stewig uitgebou. Die doel is om studente deur middel van uitnemende onderrig, volhoubaar toe te rus vir hulle roeping in die samelewing, selfs vir dit wat nog onbekend is. Hoe doen ons dit? Kom besoek ons om meer hieroor uit te vind! Die APA bedien studente met ’n leeromgewing waar die student binne ’n Christelike etos in Afrikaans as moedertaal kan studeer, maar uiteindelik gaan dit oor baie meer – hulle word voorgestel aan ’n leefwyse en ’n wêreld van skoonheid, harmonie en wysheid. Die dosente verbonde aan die APA streef na uitnemende vakkundigheid, wat die onderskeie dissiplines begrond in ’n baie spesifieke Christelike raamwerk. Hierin word hulle gemotiveer deur ’n liefde en passie vir hul roeping. Op hierdie weg is dit ons ideaal om ’n wêreldbeskoulike enjin vir ons samelewing te wees. Terselfdertyd wil ons deur persoonlike aandag, studente kweek wat met wysheid wandel waar hulle ook al mag gaan.

Groete.

Prof. dr. JAE Adendorff

Ons Visie
Ons Missie

Internasionale Medestryders

Bespreking van dr. Os Guiness se nuutste publikasie, Fool’s Talk: Recovering the Art of Christian Persuasion. InterVarsity Press, 2015.

Dr. Os Guiness het al meer as 30 boeke gepubliseer. Hy lewer in hierdie werk ‘n besondere bydrae tot verfyning van die kuns van oorreding. Hy is tans woonagtig in die VSA.

Lees meer
Greenville Presbyterian Theological Seminary

Die AP Akademie en internasionale akademiese kontak Op 18 Maart 2013 het die Akademie Prof. dr. Joseph A. Pipa, die President van die Greenville Presbyterian Theological Seminary in South Carolina, Amerika ontvang.

Lees meer

In Junie 2016 het die APA internasionale gaste verwelkom vanuit die VSA. Twee teologiese professore van die Protestant Reformed Church of America, proff. Ron Crammenga en Barry Gritters het besoek by die APA gebring. Die twee broers uit Amerika het 4 gaslesings aangebied oor die teologie van Calvyn en die waarde van kategismusprediking. 

Kyk hier
Vertaalspan: Statevertaling met kantaantekeninge

Die Teologiese Fakulteit van die AP Akademie is betrokke by ‘n internasionale navorsingsprojek, in samewerking en met befondsing van die Nederlandse Gerefomeerde Bybelstigting (GBS), gesetel in Nederland.

Lees meer

Studentelewe

Studentenuus

February 17th, 2018|0 Comments

Studente organisasie en struktuur ontbreek glad nie by die APA nie, maar verleen steun aan ’n studentelewe van pret en doelgerigtheid in ’n veilige omgewing waar warmte en ’n gevoel van tuiswees die studentelewe

Biblioteek

June 17th, 2017|0 Comments

Die FAH VAN STADEN BIBLIOTEEK is toegerus met boeke, vaktydskrifte en ander publikasies vir onder meer die volgende: Teologiese vakke, Sielkunde, Opvoedkunde, Afrikaans, Bybelkunde, Duits, Frans, Engels, Filosofie, Geskiedenis, Grieks, Hebreeus, Aramees, Latyn, Opvoedkunde, Sielkunde,

Alumni

June 20th, 2017|0 Comments

Die Afrikaanse Protestantse Akademie... OU SPORE. NUWE WEË Oud-student ontvang PhD Barend Hefer, oud-APA student en tans Bybelkunde dosent aan die APA, het in Mei 2017 sy doktorsgraad aan die NWU