Wie is ons?

Die Afrikaanse Protestantse Akademie

Ons leuse: “Ou Spore – Nuwe Weë”

Ons ontwikkel leiers akademies in Afrikaans wat streef na ’n lewe van klassieke Christelike skoonheid, harmonie en wysheid saam met ander.

Lees Meer

Registrasie en wetlike status

Hierdie Akademie is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ‘n privaat tersiêre onderwysinstelling geregistreer kragtens die Hoër Onderwyswet van 1997 onder die Registrasienommer 1999/HE08/001. Die Akademie is ‘n maatskappy sonder winsoogmerk met Registrasienommer 2002/031756/08.

Registrasiesertifikaat

Kliek hier om te besigtig

Registration certificate 2018-2023

Die lewensvisie van die APA: Christelike kuns, kultuur en wetenskap

In die manier waarop ons die wêreld rondom ons mooi maak, die aarde kultiveer en die wetenskap beoefen, getuig ons in werklikheid iets van ons beskouing oor God.

Die afgelope paar jaar is dikwels oor die Christelike lewensbeskouing gedink en wat dit prakties vir ons behels. Die Here leer die mens van die begin af om onderskeid te tref tussen die heidense en Bybelse maniere van kyk na die lewe op die gebiede van die kunste, kultuur en wetenskap.

Lees meer

Boodskap van die Rektor.

Ons slagspreuk, “Ou spore – nuwe weë”, verwoord ons roeping om ’n klassiek-Christelike tradisie binne ons eie, sowel as ander gemeenskappe te bevorder.

Ek wil graag verwys na ‘n opmerking wat die bekende CS Lewis gemaak het oor die Britse onderwysstelsel in die 1940’s omdat dit wat hy gesê het ongelukkig vandag net so ‘n groot probleem by meeste universiteite, en beslis by alle publieke universiteite, is: hy het gesê dat die samelewing verwag van die onderwys om manne en vroue met integriteit en imbors te lewer, maar die stelsel het die hart van die mens kom uitruk, terwyl hulle steeds verwag die organe moet werk. Hiermee het hy bedoel dat daar so ‘n verwydering gekom het tussen waarheid en wetenskap dat die wetenskap meen hulle het nie waarheid of geloof nodig om wetenskap te beoefen nie.

Ongelukkig is dit selfs waar van meeste universiteite vandag dat geloof en wetenskap so ver van mekaar verwyder is dat die veronderstelling is dat wetenskap niks met geloof te doen het nie. In hierdie opsig is die APA anders. Ons is van mening dat die ou spore van die gelowige vaders deur die eeue heen die weg wys waarop ons die wetenskap moet beoefen, ja, wel in ‘n ander konteks as hulle, maar beslis nie met ander beskouinge oor waarheid, skoonheid en ons plek in die skepping nie. In hierdie opsig het die APA ‘n dringende en relevante boodskap vir Suid-Afrika, en sal elke student wat aan die APA studeer, kan getuig dat die liefde vir die ou spore aan hulle toerusting bied om nuwe weë te ontdek van relevante wetenskapsbeoefening om die samelewing te konfronteer met Christelike waardes in aksie binne ’n Christelike etos in Afrikaans as moedertaal.

Hoe doen ons dit? Kom besoek ons om meer hieroor uit te vind! Die APA vier in 2019 ons 31ste bestaansjaar en is dankbaar om te kan terugkyk oor jare se groei en uitbreiding en die seën wat ons ontvang. Welkom aan al ons nuwe studente by die APA! Dankie vir almal se ondersteuning deur die jare. Mag 2019 vir elkeen van ons personeel, studente, hulle ouers en ondersteuners ‘n wonderlike jaar wees.

Groete.

Prof. Gerrit.

Ons Visie
Ons Missie

Internasionale Medestryders

Die APA se dosente van die Fakulteit Teologie was op ‘n studietoer na die VSA in 2018. Onder andere was gesprekke tussen die Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids, Michigan ‘n hoogtepunt. Hierbo is die APA se teologiese dosente saam met prof. Adrian Neele van die PRTS.

.post p {
line-height: 1.5em;
padding-bottom: 15px;
}

Die APA se dosente van die Fakulteit Teologie by die Teologiese Fakulteit van die Calvin Theological Seminary in Grand Rapids, Michigan in die VSA in 2018. 

Die APA se dosente van die Fakulteit Teologie by ‘n gedenkplaat van die kerkhervormer, Johannes Calvyn, binne die biblioteek van die Fakulteit Teologie van die Calvin Theological Seminary (Grand Rapids, Michigan, VSA).

Vertaalspan: Statevertaling met kantaantekeninge

Die Teologiese Fakulteit van die AP Akademie is betrokke by ‘n internasionale navorsingsprojek, in samewerking en met befondsing van die Nederlandse Gerefomeerde Bybelstigting (GBS), gesetel in Nederland.

Lees meer

In Junie 2016 het die APA internasionale gaste verwelkom vanuit die VSA. Twee teologiese professore van die Protestant Reformed Church of America, proff. Ron Cammenga en Barry Gritters het besoek by die APA gebring. Die twee broers uit Amerika het 4 gaslesings aangebied oor die teologie van Calvyn en die waarde van kategismusprediking. 

Kyk hier

Bespreking van dr. Os Guiness se nuutste publikasie, Fool’s Talk: Recovering the Art of Christian Persuasion. InterVarsity Press, 2015.

Dr. Os Guiness het al meer as 30 boeke gepubliseer. Hy lewer in hierdie werk ‘n besondere bydrae tot verfyning van die kuns van oorreding. Hy is tans woonagtig in die VSA.

Lees meer

Studentelewe

Studentenuus

February 17th, 2018|0 Comments

Studente organisasie en struktuur ontbreek glad nie by die APA nie, maar verleen steun aan ’n studentelewe van pret en doelgerigtheid in ’n veilige omgewing waar warmte en ’n gevoel van tuiswees die studentelewe

Biblioteek

June 17th, 2017|0 Comments

Die FAH VAN STADEN BIBLIOTEEK is toegerus met boeke, vaktydskrifte en ander publikasies vir onder meer die volgende: Teologiese vakke, Sielkunde, Opvoedkunde, Afrikaans, Bybelkunde, Duits, Frans, Engels, Filosofie, Geskiedenis, Grieks, Hebreeus, Aramees, Latyn, Opvoedkunde, Sielkunde,

Alumni

June 20th, 2017|0 Comments

Die Afrikaanse Protestantse Akademie... OU SPORE. NUWE WEË Teologiese dag Die APA bied jaarliks 'n teologiese dag aan vir alle oud-studente in die Teologie en ander belangstellendes. Die kursus bied die afgestudeerde