Inligting

Tydsduur: 8 weke
Tydsverbintenis: 4 uur per week
Bestaande uit
• 1 uur aanlyn lesing
• 3 uur verdeel in die voltooiing van assesseringstake en voorbereiding vir die volgende lesing
R2300 per persoon per kursus

Eerste rondte: 24 Januarie – 18 Maart 2022

Tweede Rondte: 11 April – 03 Junie 2022

Derde rondte: 01 Augustus – 30 September 2022

Laaste rondte: 17 Oktober  – 09 Desember 2022

Bepalings en Voorwaardes:

  • Geen terugbetalings word gedoen nie.
  • U sal alleenlik as geregistreer beskou word indien die kursusgelde ten volle betaal is en bewys van betaling gestuur is aan tpk@apa.ac.za
  • Indien u nie ‘n kursus kan bywoon nie sal u die kursus kan oordra na ‘n volgende geleentheid. Indien u binne 14 dae vanaf registrasie besef dat u nie die kursus sal kan bywoon nie moet u ‘n epos stuur na tpk@apa.ac.za anders sal u die gelde verbeur.
  • Neem kennis dat die betaling van die kursusfooi nie registrasie waarborg nie, aangesien plekke soms beperk word en/of verdere vereistes mag geld.
  • Verdere bepalings en voorwaardes mag van toepassing wees. Raadpleeg die brosjure van die kort kursus of die APA se webblad vir meer inligting.

Uitbranding en Selfsorg

Hierdie werkswinkel is ‘n pro-aktiewe voorkomings program wat gerig is op selfontwikkeling en bemagtiging van alle onderwysers in alle fases, grade en nie-spesifieke vakgebiede. Uitbranding ontsien geen individu nie en faktore wat bydraend is tot uitbranding in die onderwys raak toenemend kompleks. Langtermyn blootstelling aan stresvervante faktore het ‘n negatiewe invloed op die liggaam, siel en gees wat deur ons Skepper fyn interverweefd is met mekaar. Selfsorg begin by selfaanvaarding, liefde vir ander maar ook liefde vir jouself (Matteus 22). Hierdie program is gegrond op die wete dat God Sy kinders so lief het dat Hy sy enigste Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf (Johannes 3:16).

Gesonde Verhoudings

Goeie interpersoonlike verhoudings tussen kollegas is van kardinale belang vir die welstand van enige individu. Een van die struikelblokke wat onderwysers mee gekonfronteer word is negatiewe interpersoonlike verhoudings met ‘n kollega/kollegas. Dit is dus nodig om onderwysers toe te rus met begrip en insig in hul eie kommunikasie- en konflik hantering styl én die van kollegas. Vanuit hierdie kennis word die onderwyser dan bemagtig om meer effektief te kan kommunikeer en ook konflik en/of verskille met kollegas op ‘n volwasse en doelgerigte wyse te kan aanspreek (Rom. 12:18 – sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense). Sodoende voel beide partye gehoor en dat hul sienswyse gerespekteer en belangrik geag word.

Neoromotoriese Ontwikkeling

Onderwysers is leerkragte en hul hoofdoel is om kennis en vaardighede aan hul leerders oor te dra.  Dit kan egter slegs gebeur wanneer die kinders in hul sorg rustig, gefokus en gereed is om hierdie kennis en vaardighede in te neem.  Hierdie staat van konsentrasie kan slegs bereik word wanneer die kind fisies geïntegreer is: die liggaam is ontspanne dog wakker; die sintuie sif effektief deur noodsaaklike en onnodige inligting; opdragte kan vinnig, effektief en met die minimum moeite uitgevoer word. Ongelukkig ontbreek hierdie ontspanne konsentrasie by baie leerders. Hulle is oorspanne of afwesig, sukkel om tussen noodsaaklike  en afleidende stimuli te onderskei en om inligting te verwerk en effektief daarop te reageer.  Dit kan manifesteer as gedrags- of leerprobleme wat die die onderwyser se roeping ‘n onbegonne taak maak en kan lei tot konflik, uitputting  en verdere trauma vir beide leerder en leerkrag.

 

Fisieke integrasie en breinontwikkeling gaan hand-aan-hand: deur refleksiewe beweging vorm die brein die neurologiese bane wat noodsaaklik is om die buitewêreld te interpreteer en die liggaam te beheer.  Hierdie neuromotoriese ontwikkeling behoort natuurlik en instinktief plaas te vind, maar in baie gevalle ontwikkel die neurologiese bane nie soos dit moet nie, wat lei tot ‘n onvermoë om sensoriese inligting te interpreteer en die liggaam doeltreffend te beheer.  Deur doelbewuste, herhaalde beweging kan baie van hierdie tekorte aangespreek word en leerders sodoende gehelp word om fisies, emosioneel en kognitief wakker, gebalanseerd en ontvanklik te wees vir elke leerervaring.

Kreatiwiteit en Innovasie

Onderwysers se primêre taak is om leerders voor te berei vir ‘n professionale amp, ‘n beroep of entrepreneurskap. Leerders het, wanneer hulle die beroepswêreld betree, sekere eienskappe en vaardighede nodig om eerstens aangestel te word, ondersteun/assisteer te word (d.m.v. finansiële ondersteuning of leerder-werksgeleenthede) en uiteindelik suksesvol te wees in vandag se wêreld en veral in die toekoms.

 

Kreatiwiteit, innovasie en kritiese denke is oor die laaste paar jare (en reeds so vroeg as 2010) deur hoof uitvoerende beamptes regoor die wêreld geïdentifiseer as díe belangrikste en mees essensiële faktor vir deurlopende en volhoubare sukses. Volgens een navorsingsopname deur IBM (insluitend 1500 hoof uitvoerende beamptes (“CEO’s”) van 60 lande en 33 industrieë wêreldwyd) beskou leiers van maatskappye kreatiwiteit net so indien nie meer meer belangrik as dissipline, integriteit en visie.

 

Dit is dus nodig om die onderwyser toe te rus met die vaardigheid om self kreatiwiteit toe te pas asook die vermoë om tydens die leerervaring die psigologiese omgewing te skep om leerders te bemagtig om kreatiewe denke te ontdek, ondersoek en toe te pas. Hierdie vermoë is krities vir oorlewing en florering in vandag (en veral in more) se besigheidswêreld.

 

Binne hierdie konteks word onderwysers bemagtig (en bemagtig weer op hul beurt hul leerders) om hul Godgegewe en unieke, persoonlik en kreatiewe talente opnuut te ontdek en uit te leef binne n raamwerk van dissipline, verantwoordelikheid en korrekte toepassing.

Trauma in die klaskamer

Onderwysers word daagliks met talle struikelblokke gekonfronteer wat effektiewe onderrig en leer in die klas bemoeilik. Een van hierdie groot struikblokke is dikwels spesifieke leerders se problematiese gedrag in die klas. Die invloed van trauma en binding word gedurende hierdie werkswinkel in diepte verken as belangrike aspekte wat oorsaaklik kan inwerk op leerders se gedrag in die klas. Vanuit hierdie kennis word die onderwyser dan bemagtig om spesifieke leerders meer effektief te kan onderrig en ook te begin begelei in ‘n proses om emosionele verantwoordelikheid vir hulself asook hul gedrag te begin opneem.

 

Onderwysers voel ook dikwels magteloos tov die tragedie en trauma in die leerders se lewe wat aanleiding gee tot die leerder se problematiese gedrag. Dit is binne hierdie konteks wat dit uiters noodsaaklik is om die onderwyser weer te anker in die hoop en vertroue dat ook hierdie moeilike kind ‘n Hemelse Vader het wat in Goddelike Wysheid en Liefde oor elke kind se lewe en omstandighede regeer. Die onderwyser word toegerus en opgeroep om hierdie boodskap van hoop en verwagting op ‘n toepaslike wyse en met groot vrymoedigheid oor te dra aan alle leerders, maar spesifiek aan die leerders wat problematiese gedrag openbaar.

Misbruik en etiese optrede

In die skoolomgewing is opvoeders nie net verantwoordelik vir die onderrig van leerders nie, maar ook vir die ontwikkeling en verryking van hierdie kinders se geestelike en fisiese welstand. Suid-Afrika het een van die hoogste syfers vir geweld en mishandeling van kinders en vroue ter wêreld. Dit is dus ‘n noodsaaklikheid om opvoeders toe te rus met kennis van toepaslike protokolle en die identifisering van leerders in gevaar, asook effektiewe verslagdoeningsprosedures, insluitend effektiewe fasilitering van die medelingsproses.
 
Protokolle ten opsigte van die aanspreek, verslaggewing en hulp aan leerders wat aan mishandeling en / of onvanpaste seksuele dade blootgestel is, moet nie net die beste praktyk weerspieël nie, wat ook vervat is in die Suid-Afrikaanse Handves van regte, maar dit moet ook gerapporteer word – soos verpligtend is volgens die wet. Opvoeders kan baat vind by opleiding wat daarop fokus om hulle te leer hoe om leerders in gevaar te identifiseer of leeders wat blootgestel is aan mishandeling by te staan, en die situasie korrek te hanteer. Dit sal opvoeders ‘n grondslag gee waarvandaan die nodige hulp aan leerders in nood aangebied kan word.
 
Hierdie kursus sal opvoeders ook met die nodige vaardighede toerus om te weet wat om te doen wanneer ‘n leerder mishandeling aan hulle openbaar; hoe om hierdie openbaarmaking te vergemaklik en hoe en wanneer die verslagdoeningsproses moet plaasvind. Opvoeders moet deur die loop van die proses nie net die openbaarmaking van mishandeling  hanteer nie, maar ook wettige protokolle om kinders in nood te help en hulp te verleen in plek stel.
Deel die bladsy: