BA-Graad

BDIV-Graad

Nagraadse Gevorderde Onderwyssertifikaat (NGOS)

Wat die BA betref:

(Die kursus strek oor drie jaar voltyds of vyf jaar deeltyds).

 • ‘n Voornemende student doen jaarliks aansoek om as student toegelaat te word. Die rektor, dekane en dosente is tot op die registrasiedatums tot beskikking van die student ten einde advies oor sy/haar akademiese loopbaan te bekom en leiding te ontvang. Die student kan ook vooraf skriftelike of telefoniese navraag doen.

ʼn Persoon wat die BA wil volg, moet aan die volgende toelatingsvereistes voldoen:

1. Matrikulasievrystelling
‘n Student met matriek vrystelling kwalifiseer vir toelating tot die BA-graad op die volgende voorwaardes:
Gematrikuleer 2008 en daarna
a. ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ‘n toelatings-puntetelling van ten minste 24 (die som van punte toegeken aan die 6 beste vakke op die NSS, Lewensoriëntering uitgesluit).
Minimum vereistes vir spesifieke vakke:
Afrikaans: 4 (50 – 59%) en Engels: 4 (50 – 59%)
Vir studente wat in die onderwys rigting wil studeer, met Wiskunde as skoolvak:
Wiskunde: 3 (40 – 49%) (Wiskunde-geletterdheid kan nie vir toelating tot die vak Wiskunde oorweeg word nie).
OF
b. ‘n Geldige sertifikaat wat bewys lewer van voorwaardelike vrystelling van die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (UMALUSI).

Gematrikuleer voor 2008
a. ‘n Suid-Afrikaanse Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling en ‘n M-Telling van ten minste 12 (A- simbool = 5 punte).
Minimum vereistes vir spesifieke vakke:
Afrikaans (Hoërgraad Eerste Taal): E en Engels (Hoërgraad Tweede Taal): E
OF
b. ‘n Geldige sertifikaat wat bewys lewer van voorwaardelike vrystelling van die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (UMALUSI).

2. Voorwaardelike vrystelling op grond van ouderdom van minstens 23 jaar (St.10 / Graad 12)
Indien ‘n persoon aan die volgende vereistes voldoen, kan aansoek om voorwaardelike Vrystelling gedoen word:
a. Indien die ouderdom van 23 jaar reeds op 1 Januarie van die jaar waarin vir die BA geregistreer word, bereik is; en
b. Indien een vak in matriek op hoër graad geslaag is; en
c. Indien ten minste vier graad 12 – vakke op Hoërgraad of op Standaardgraad met simbole A tot E geslaag is; en
d. Indien minstens drie vakke tydens een eksamensessie (eksamengeleentheid) geslaag is.

3. Vrystelling op grond van ouderdom 45 jaar of ouer
‘n Persoon wat 45 jaar of ouer is, hoef geen skool kwalifikasie te besit alvorens vir vrystelling aansoek gedoen word nie.

4. Volledige vrystelling op grond van die behaling van ’n 3 of 4 jarige diploma
‘n Persoon wat ‘n 3 of 4 jarige diploma verwerf het aan ‘n Technikon, ‘n Onderwyserskollege, ‘n Universiteit of ‘n Verplegingskollege wat by ‘n SA universiteit geaffilieer is, mag aansoek om algehele vrystelling doen op voorwaarde dat die persoon voor die aanvang van die diplomastudie oor ‘n Senior Sertifikaat (dit is Matriek sonder vrystelling) beskik het.

Wat die BA betref, is daar onder meer die volgende beroepsmoontlikhede:

 • Taalberoepe
 • Teologie
 • Sielkunde
 • Veelsydigheidsberoepe met betrekking tot bv. Rekenaartegnologie, Wiskunde, Sosiologie, ens.
 • Onderwys
 • Menslike Hulpbronne

Fakulteit:

Lettere en Wysbegeerte
Dekaan: Prof. A. Swanepoel
Sekretaresse: Me. S. Gerber

Doen Aansoek

Wat die BDIV betref:

(Die kursus strek oor vier jaar voltyds)

 • Die Baccalaureus in Teologie is ‘n 520-krediet program op vlak 8 van die NKR.

Die doel met hierdie program is om professionele persone op te lei met die nodige vaardighede om die gemeenskap te bedien met ‘n Bybelse wêreldbeskouing in artikulasie met die gereformeerde tradisie deur middel van die Afrikaanse taal.

Die gekwalifiseerde professionele persoon sal in staat wees om die Bybel, dogma en praktyk uitstekend in kontekstuele relevansie te bedien. Die program het ten doel om gegradueerdes te lewer wat vaardig is in die bediening van geestelike groei, in ‘n etiese- en professionele praktyk op die vaste grondslag van die Bybel en die klassieke Christelike tradisie, om dienooreenkomstig hul roeping in die samelewing te vervul. Die gegradueerde moet individueel en onafhanklik kan funksioneer, en ‘n hoë vlak van leierskap kan toon. Die kursus het ten doel om kreatiwiteit en diens binne die raamwerk van die bogenoemde kwaliteite volgens die Bybel, dogma en praktyk te vestig en bevorder. Die kwalifikasie artikuleer vertikaal na die Magister in Teologie op NKR-vlak 9.

Fakulteit:

Fakulteit Teologie
Dekaan: Prof. JAE Adendorff
Sekretaresse: Tans vakant

Doen Aansoek

Wat die NGOS betref:

 • Die doel van hierdie Nagraadse Onderwyssertifikaat is die opleiding van onderwysers vir die Senior Fase (SF) en die Verdere Onderrig- en Opleidingsfase (VOO) volgens ‘n inklusiewe deelnemende strategiese model.  Om hierdie doel te bereik is die NGOS kursus ontwerp wat werkgeïntegreerde leer insluit. Dit is ‘n doelgerigte kursus om opleiding, leer en opleiding binne die omgewing van die SF en VOO te bied. Die NGOS-program behels die sistematiese ontwikkeling van kennis, vaardighede, waardes, gesindhede en verdere/ander toegepaste vaardighede wat verwag word van voornemende onderwysers om hul taak bevredigend te kan uitvoer.

 • Die NGOS word begrond deur ‘n Christelik-Reformatoriese raamwerk in aansluiting by die APA se etos soos geregistreer deur die Departement vam Hoër Onderwys en Opleiding. Die

 • kursus strek oor een jaar voltyds of twee jaar deeltyds en word in Afrikaans aangebied met Afrikaanse onderrig en leermateriaal en handboeke wat in Afrikaans en/of Engels beskikbaar is.

Om toegelaat te word tot die NGOS word die volgende vereis:

 • ‘n Baccalaureusgraad (behalwe ‘n BEd-graad), met ‘n kredietwaarde van 360/480 krediete of ‘n toepaslike diploma wat genoegsame kennis van die vakdissipline en toepaslike velde insluit wat toelating kan bied tot die ontwikeling van spesifieke onderrigfases asook spesialisasie van vereiste vakke in die Senior- en Verdere Opleiding en Onderrigfases.
 • Gedurende die verwerwing van bogenoemde graad of diploma moet ‘n student minstens twee erkende skoolvakke geslaag het wat relevant is tot die vakke wat ‘n student op skool wil aanbied.
 • Een van die skoolvakke moet op NKR-vlak 7 geslaag wees (Die vak waarvoor die student ‘n vakdidaktiek sal kies om die vak vir die VOO-fase van die skole te kan onderrig) en die ander op NKR-vlak 5 of 6 (Die vak waarvoor die student ‘n vakdidaktiek sal kies om die vak vir die Senior fase van die skole te kan onderrig).
 • In die geval waar ‘n student in die vakdidaktiek van ‘n taal vir die VOO-fase opgelei wil word, moet die taal op ‘n NKR-vlak 7 geslaag word.
 • Vir spesialisering in Lewensoriëntering: Lewensoriëntering is ‘n interdissiplinêre vak wat kennis, waardes, vaardighede en prosesse insluit wat in verskillende dissiplines geintigreer is, soos Sosiologie, Filosofie, Sielkunde, Politieke Wetenskap, Menslike Bewegingskunde, Arbeidstudies en Industriële Studies. Dit word vereis dat die voornemende student ‘n kombinasie van minstens twee van hierdie rigtings in sy / haar voorgraadse graad moes neem waarvan Sielkunde ‘n verpligte vak is – byvoorbeeld Menslike Bewegingskunde en Sielkunde. Ten minste een van hierdie velde moet op NKR-vlak 7 geneem wees.
 • Die volgende vakke word erken as vakke wat verbind kan word met skoolvakke waardeur ‘n student tot die program toegelaat sal word:

Afrikaans, Engels, Menslike Bewegingstudies, Sosiologie, Sielkunde, Politieke Studies, Arbeids- en Industriële Studies, Menseregte, Etiek en Voeding, Kleding en Tekstiel, Voedsel en Voeding, Bedryfsielkunde, Ondernemingsbestuur, Bedryfsekonomie, Bedryfsadministrasie, Ekonomie, Fisika, Chemie, Geografie Omgewings- en Geografiese Wetenskap, Omgewingswetenskap, Geskiedenis, Rekenaarwetenskap, Inligtingstelsels, Informatika, Ingenieurstekeninge of verwante vakke, Plantkunde, Dierkunde, Fisiologie, Rekeningkunde, Wiskunde, Statistiek, Calculus, Wiskundige Statistiek, Toegepaste Wiskunde en Finansiële Wiskunde.

Vakke wat reeds by ander instansies geslaag is:

‘n Student wat een of meer toepaslike vakke aan ‘n ander geakkrediteerde universiteit of privaat instansie geslaag het, kan aansoek doen om toelating op voorwaarde dat die inhoud van daardie vak vir oorweging deur die Registrateur en sy paneel goedgekeur word. Vakke sal erken word indien hulle in ooreenstemming is met die instelling se uitkomste vir die vakke.

Die volgende vaardighede word vereis:

 1. Studente moet ‘n gedetailleerde wetenskaplike kennis, spesifieke vaardighede en toegepaste bevoegdhede hê van die vak waarin hulle gespesialiseer het tydens die voltooiing van hul baccalaureusgraad of diploma.
 2. Studente moet ook toegerus wees om navorsing te doen en ‘n wetenskaplike verslag te skryf.
 3. Studente moet rekenaargeletterd wees in ‘n woordverwerkingsprogram, sigblaaie (spreadsheets) en aanbiedingsprogrammatuur (soos powerpoint).
 4. Voornemende studente moet onafhanklik kan studeer as hulle vir die kwalifikasie deur middel van afstandsonderrig met die minimum ondersteuning inskryf.

Fakulteit:

Fakulteit Lettere- en Wysbegeerte
Dekaan: Prof. CA Swanepoel
Sekretaresse: Me. EA Bierman

Indien u meer inligting oor die NGOS benodig, kan u hierdie dokument aflaai of die Prospektus raadpleeg.

Doen Aansoek

Laai die Prospektus vir 2021 hier af.