Registrasie en Aansoek vir 2020

Alle aansoekvorms in MS Word formaat kan per e-pos aangevra word by info@apa.ac.za of Elanie Bierman, epos: elanie.bierman@apa.ac.za, tel: 012 344 3960/1/2 of +27 64 6545878. U kan ook enige van die bogenoemde kontak indien u enige vrae het of meer inligting verlang.

Om die aansoekvorm vir die NGOS af te laai, kies die volgende skakel: NGOS AANSOEKVORM 2020

Om die aansoekvorm vir die BA – program af te laai, kies die volgende skakel: BA AANSOEKVORM 2020

Om die heraansoekvorm vir die BA – program af te laai, kies die volgende skakel: BA HERAANSOEKVORM 2020

Om die aansoekvorm vir die BDIV – program af te laai, kies die volgende skakel: BDIV AANSOEKVORM 2020

Om die aansoekvorm vir die Presige Beurs af te laai, kies die volgende skakel: Prestige Beurs AANSOEKVORM 2020

Om die aansoekvorm vir RPL erkenning af te laai, kies die volgende skakel: RPL VORM 2020

Om die aansoekvorm vir CAT erkenning af te laai, kies die volgende skakel: CAT VORM 2020

U kan die voltooide vorm terugstuur na die Akademie by info@apa.ac.za of elanie.bierman@apa.ac.za.

-Let wel: Die heraansoekvorm moet na ontvangs@apa.ac.za gestuur word.

-Let wel: Die Prestige Beurs aansoekvorm moet na albertus.breytenbach@apa.ac.za gestuur word.

Die PROSPEKTUS vir 2020 is hier beskikbaar.

Beurse en Lenings

Beurse

Die AP Akademie beskik oor twee beursfondse waarvoor studente vanaf hulle tweede studiejaar aansoek kan doen. Ongelukkig kan daar nie beurse toegestaan word aan eerstejaar studente nie. Studente moet twee sake met bettrekking tot die beurse in gedagte hou:

  • Die beurse dek nie die totale klasgeld nie.
  • By staking van studies verval alle beurstoekennings.

Behoeftebeurse

Hierdie beurse word deur die Senaat geadministreer. Indien ‘n student om welke rede nie die fondse het om aan die AP Akademie te studeer nie, maar na die oordeel van die Senaat en op aanbeveling van die Fakulteitsraad, tog akademiese potensiaal toon, kan die student by die Beurskomitee aansoek doen om ‘n behoefte-beurs vir die betaling van sy/haar studiegeld aan die AP Akademie. Sodanige student moet die APA voorsien van ‘n volledige begroting vir die betrokke studiejaar, asook redes verskaf waarom die student nie die studiegeld kan vind nie. Die Senaat oordeel oor die meriete van die saak. Hierdie beurse word toegeken met inagneming van die beskikbaarheid van fondse. U kan ʼn e-pos stuur na info@apa.ac.za, vir die aandag van die Beurskomitee.

Die Senaat van die AP Akademie administreer ook verdere behoefte-beurse vanuit die APA Studente Ondersteunings Fonds. Studente wat een of meer akademiese jaar aan die AP Akademie suksesvol voltooi het, kan in aanmerking kom vir ‘n behoeftebeurs. Hierdie beurs word in oorleg met die Fakulteitsrade van die AP Akademie oorweeg. Studente moet ʼn volledige verslag ten opsigte van hulle finansies sowel as hulle behoefte voorlê. Daar word van studente verwag om akademies te slaag en te vorder by oorweging van ʼn behoefte-beurs.

Prestasiebeurse

Hierdie beurse word deur die Senaat van die AP Akademie geadministreer. Studente wat een of meer akademiese jaar aan die AP Akademie suksesvol voltooi het, kan in aanmerking kom vir ‘n prestasiebeurs. Hierdie beurs word in oorleg met die Fakulteitsrade van die AP Akademie oorweeg ten opsigte van studente wat hulself akademies onderskei van ander studente. Die minimumvereiste om in aanmerking te kom vir so ‘n beurs is 75% gemiddeld. Studente wat voltyds ingeskryf is vir ‘n graadkursus aan die AP Akademie kom in aanmerking vir hierdie beurs. Die beurs word toegeken met inagneming van die beskikbaarheid van fondse.

Hierdie gelde hoef nie deur ‘n student terugbetaal te word nie, mits hy/sy die betrokke jaar suksesvol voltooi. Studente wat meen dat hulle in aanmerking kom vir hierdie beurse moet ‘n volledig voltooide aansoekvorm rig aan: Die Registrateur van die AP Akademie, Posbus 11488, Hatfield, 0028 of e-pos: info@apa.ac.za.

Lenings aan Teologiese studente

Die Willie Lubbe Teologiese studiefonds

Geregistreerde teologiese studente asook voornemende teologiese studente van die AP Akademie kan aansoek doen om ‘n studielening vanuit die Willie Lubbe Teologiese studiefonds. ʼn Volledige leningsaansoek moet die APA bereik voor/op 5 Januarie van die jaar waarvoor finansiële hulp verlang word. Laat aansoeke kan nie oorweeg word nie. Verdere navrae in verband met lenings of beurse aan Teologiese studente kan gerig word aan die voorsitter van die Kuratorium by: kuratorium@apkerk.co.za