Ons Visie

Die bevordering van ’n klassiek-Christelike tradisie in die Suid-Afrikaanse samelewing met sy verskillende gemeenskappe.

Ons Missie

Om uitnemende tersiêre onderrig in Afrikaans te bied, vanuit ’n klassiek-Christelike vertrekpunt, aan die hand van geakkrediteerde tersiêre onderwysprogramme, om so ons hedendaagse samelewing met ’n Bybelse lewensbenadering te ontmoet.

Ons Etos

Die APA onderskryf met entoesiasme in ‘n gedissiplineerde omgewing die volgende norme:

  • Bybelgetrou
  • Skriftuurlike Integriteit
  • Klassiek Christelik
  • Kenmerkend Gereformeerd
  • Akademiese Uitnemendheid
  • Kulturele Sensitiwiteit
  • Kontekstueel Toepaslik
  • Meelewende Gemeenskapsdiens
  • Etiese Verantwoordelikheid
  • Dissipline

Wetlike Status

Hierdie Akademie is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ‘n privaat tersiêre onderwysinstelling geregistreer kragtens die Hoër Onderwyswet van 1997 onder die Registrasienommer 1999/HE08/001. Die Akademie is ‘n maatskappy sonder winsoogmerk met Registrasienommer 2002/031756/08.

Name van Direkteure
Die volgende persone is die Direkteure van die Maatskappy:
• Prof. dr. GDS Smit (Vise-Kanselier en Rektor)
• Prof. dr. SD Nel (Registrateur)
• Prof. dr. JAE Adendorff (Dekaan: Fakulteit Teologie)
• Prof. dr. CA Swanepoel (Dekaan: Fakulteit Lettere en Wysbegeerte)

Ons Geskiedenis

Vanaf 1988 tot 1999 het hierdie instelling nog bekend gestaan as die “Teologiese Skool”. ’n Nuwe onderwyswet in 1997 het egter vereis dat alle privaat tersiêre instellings voor 1 Januarie 2000 amptelik by die onderwysdepartement geregistreer moet word. Die aansoek van die Teologiese Skool het geslaag, en die wonderlike voorreg het ons toegekom om die grade BA (’n kwalifikasie in die geesteswetenskappe) en BTh (’n kwalifikasie in die teologie) toe te ken. (Voorheen kon slegs diplomas toegeken word.) Vanaf registrasie in 1999 sou die Teologiese Skool amptelik bekend staan as “Die Afrikaanse Protestantse Akademie”. Die AP Akademie funksioneer nou onder bestuur van die Raad van die Akademie en het geen voorvereistes aan studente oor kerklidmaatskap, ras of kultuur nie. Enige een wat in Afrikaans op ‘n Christelike grondslag wil studeer, is hartlik welkom by die APA. Die APA is ’n geregistreerde private akademie in tersiêre onderwys wat strewe na die ideaal van ’n vrye Christelike universiteit in Afrikaans.

Vanaf die ontstaan van die Teologiese Skool het prof. FAH van Staden as rektor gedien. In 2008 tree hy uit en word prof. dr. JAE Adendorff as rektor verkies met ingang 1 Januarie 2009. Met die uitbreiding van die AP Akademie het die Raad die belang van ’n permanente registrateur besef en in 2009 word prof. dr. SD Nel as die eerste voltydse Registrateur van die APA benoem. Sedertdien het die APA sodanig uitgebrei dat ons dosente het in al die programme en in al die vakke wat die APA aanbied. Ons het veral die laaste jaar ons personeel uitgebrei in onderwys, IT ondersteuning, kurrikulum ontwikkeling en assessering. In 2017 is die Nagraadse Gevorderde Onderwyssertifikaat (NGOS) geakkrediteer.

Aan die einde van 2018 is prof. dr. GDS Smit (wat op daardie stadium dekaan van die Fakulteit Teologie was) deur die Raad van die APA aangewys as die nuwe rektor met ingang 1 Januarie 2019.

Wie vandag jare later terugkyk, staan verstom oor dít wat die APA op die terrein van hoër onderwys en met name teologiese opleiding bereik het is: Wie kan nie maar net in kleinheid verstom staan voor die grootheid van God nie? Ons dra in gebed al ons professore, dosente, studente en personeel van die AP Akademie aan die Here op. Mag die Here wysheid gee dat die wiegie wat gewieg word, altyd ’n wiegie is wat die eer van God voor-op dra.

 Die Afrikaanse Protestantse Akademie
Simboliek van die Wapenskild van die APA

Kampus

Die APA se hoofkampus is in Clydesdale, Pretoria (direk agter Loftus Versfeld en stapafstand van die Hatfield Gautrein stasie). Die APA se kampus onder die naam die Instituut vir Christelike Psigologie in Germiston is teen die einde van 2018 uitgefaseer.

Kontak Ons Vandag