Ons Etos

Die APA onderskryf met entoesiasme in ‘n gedissiplineerde omgewing die volgende norme:

  • Bybelgetrou
  • Skriftuurlike Integriteit
  • Klassiek Christelik
  • Kenmerkend Gereformeerd
  • Akademiese Uitnemendheid
  • Kulturele Sensitiwiteit
  • Kontekstueel Toepaslik
  • Meelewende Gemeenskapsdiens
  • Etiese Verantwoordelikheid
  • Dissipline

Ons Ontstaan

Die Afrikaanse Protestantse Akademie NPC (APA) het in 1988 ’n nederige, dog gefokusde begin gehad as teologiese skool van die Afrikaanse Protestantse Kerkverband. In 1999 is die APA amptelik as privaat tersiêre instelling by die Departement van Hoër Onderwys geregistreer met die bevoegdheid om die grade B.A. (’n kwalifikasie in die geesteswetenskappe) en B.Th. (’n kwalifikasie in die teologie) toe te ken. In 2017 is die Nagraadse Gevorderde Onderwyssertifikaat (NGOS) geakkrediteer. Die APA is ’n geregistreerde private akademie in tersiêre onderwys wat strewe na die ideaal van ’n vrye Christelike universiteit in Afrikaans.

Ons Visie

Die bevordering van ’n klassiek-Christelike tradisie in die Suid-Afrikaanse samelewing met sy verskillende gemeenskappe.

Ons Missie

Om uitnemende tersiêre onderrig in Afrikaans te bied, vanuit ’n klassiek-Christelike vertrekpunt, aan die hand van geakkrediteerde tersiêre onderwysprogramme, om so ons hedendaagse samelewing met ’n Bybelse lewensbenadering te ontmoet.

 Die Afrikaanse Protestantse Akademie
Simboliek van die Wapenskild van die APA

Wetlike status

Hierdie Akademie is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ‘n privaat tersiêre onderwysinstelling geregistreer kragtens die Hoër Onderwyswet van 1997 onder die Registrasienommer 1999/HE08/001. Die Akademie is ‘n maatskappy sonder winsoogmerk met Registrasienommer 2002/031756/08.

Name van Direkteure
Die volgende persone is die Direkteure van die Art . 21 Maatskappy:
• Prof. dr. JAE Adendorff (Vise-Kanselier en Rektor)
• Prof. dr. SD Nel (Registrateur)
• Prof. dr. GDS Smit (Dekaan: Fakulteit Teologie)
• Prof. dr. CA Swanepoel (Dekaan: Fakulteit Lettere en Wysbegeerte)

Ons Geskiedenis

Vanaf 1988 tot 1999 het hierdie instelling nog bekend gestaan as die “Teologiese Skool”. ’n Nuwe onderwyswet in 1997 het egter vereis dat alle privaat tersiêre instellings voor 1 Januarie 2000 amptelik by die onderwysdepartement geregistreer moet word. Die aansoek van die Teologiese Skool het geslaag, en die wonderlike voorreg het ons toegekom om die grade BA en BTh toe te ken. (Voorheen kon slegs diplomas toegeken word.) Vanaf registrasie sou die Teologiese Skool amptelik bekend staan as “Die Afrikaanse Protestantse Akademie”. Die AP Akademie funksioneer nou onder bestuur van die Raad van die Akademie.

Vanaf die ontstaan van die Teologiese Skool het prof. FAH van Staden as rektor gedien. In 2008 tree hy uit en word prof. dr. JAE Adendorff as rektor verkies met ingang 1 Januarie 2009. Met die uitbreiding van die AP Akademie het die Raad die belang van ’n permanente registrateur besef en in 2009 word prof. dr. SD Nel (vanaf AP Kerk Lichtenburg) as die eerste Registrateur van die APA benoem.

Wie vandag jare later terugkyk, staan verstom oor dít wat die APA op die terrein van hoër onderwys en met name teologiese opleiding bereik het is: Wie kan nie maar net in kleinheid verstom staan voor die grootheid van God nie? Ons dra in gebed al ons professore, dosente, studente en personeel van die AP Akademie aan die Here op. Mag die Here wysheid gee dat die wiegie wat gewieg word, altyd ’n wiegie is wat die eer van God voor-op dra.

Kampusse

Die APA se hoofkampus is in Clydesdale, Pretoria (direk agter Loftus Versfeld en stapafstand van die Hatfield Gautrein stasie). Die APA se kampus onder die naam die Instituut vir Christelike Psigologie in Germiston word tans uitgefaseer en nuwe studente word nie meer in Germiston ingeskryf nie.

Kontak Ons Vandag

Administratiewe Personeel

Prof. dr. JAE. Adendorff

Prof. dr. JAE Adendorff

Rektor

Prof. dr. JAE Adendorff

BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh

Lees meer oor Prof Koos

Prof. dr. SD Nel

Prof. dr. SD Nel

Registrateur

Prof. dr. SD Nel

BA, BAHons, BTH, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP).

Lees meer oor Prof. Danny

Me. E. Nicklbauer

Me. E Nicklbauer

Me. E Nicklbauer

Hallo, ek’s Ilke, enige publieke en korporatiewe skakel of proses help ek graag meer.

Me. A. van der Westhuizen

Me. A van der Westhuizen

Me. A van der Westhuizen

Goeie dag. My naam is Alet. Ek is die middelaar en skakel tussen die professore, dosente en studente. Vra gerus indien jy vasbrand.

Me. EM. Adendorff

Me. EM Adendorff

Me. EM Adendorff

Almal noem my Tannie Elmarie. Ek is die bron van beskikbare studiemateriaal en komplimenterende boeke, vra my gerus.

Me. EA Bierman

Me. EA Bierman

Hi, ek is Elanie met die oopdeurbeleid. Ek ontvang, help en laat jou graag welkom voel.

Mnr. AD Pieterse

Assistent Programkoördineerder: BA

Mnr. AD Pieterse

BA, BTh (APA), BAHons (UP).

Akademiese personeel (Voltyds)

Prof. dr. JAE. Adendorff

Prof. dr. JAE Adendorff

Prof. dr. JAE Adendorff

BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh

Lees meer oor prof. Koos

Prof. dr. SD Nel

Prof. dr. SD Nel

Prof. dr. SD Nel

BA, BAHons, BTH, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP).

Lees meer oor prof. Danny

Prof. dr. J. Bosman

Prof. dr. J Bosman

Prof. dr. J Bosman

BA, BTH, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU).

Lees meer oor prof. Bosman

Prof. dr. A. Swanepoel

Prof. dr. A. Swanepoel

Prof. dr. A. Swanepoel

BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS).

Lees meer oor prof. Alwyn

Prof. dr. GDS. Smit

Prof. dr. GDS Smit

Prof. dr. GDS Smit

BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt . (Antieke tale, UP).

Lees meer oor prof. Gerrit

Prof. J. Schutte

Prof. J. Schütte

Prof. J. Schütte

BA, BTh (APA), MA (Teologie, UP).

Lees meer oor prof. Johan

Akademiese Personeel (Deeltyds)

Mnr. AG du Toit

Mnr. AG du Toit

BSc, BScHons, MSc (Fisika, US), MSc (Rekenaarwetenskap, UNISA).

Dr. M le Roux

Dr. M le Roux

BA(Ed), BAHons, MA, DLitt (UP, Universität Regensburg, Deutschland).

Me. P Marx

Me. P Marx

BA, BAHons (UP), MA (US).

Me. A. Fourie

Me. A. Fourie

BAHONS(Afrikaans) cum laude, UP; Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS), UNISA; BIS(Uitgewerswese) cum laude , UP.

Mnr. AD Pieterse

Mnr. AD Pieterse

BA, BTh (APA), BAHons (UP).

Dr. AB Posthuma

Dr. AB Posthuma

BA (UP), THOD (NKP), BAHons (Sielkunde, UNISA), MTech(Ed) (TUT), PhD (UP).
Dr. AJ. Posthuma

Dr. AJ Posthuma

Dr. AJ Posthuma

BA (UP), THOD (NKP), BAHons, MA, DLitt et Phil (UNISA).

Me. MA Swanepoel

Me. MA Swanepoel

THOD, VDO (UP), BEd, BEdHons, MTech(Ed) (TUT).

Me. C. du Plessis

Me. C. du Plessis

BA Tale (NWU); NGOS (PGCE) (NWU).

Me. E. Rautenbach

Me. E. Rautenbach

BA (APA); NGOS (PGCE) (NWU); Sertifikaat (Klere ontwerp)(Marinique Kollege); Clodec sertifikaat (Kleding en ontwerp)(TUT).

Me. G. van Wyk

Me. G. van Wyk

B.Soc.Sc. Hons. (Sielkunde)(UOVS); PROFESSIONELE REGISTRASIES: Psigometris Health Professions Council of SA 1982 (tot en met 2012); Praktisyn Neuro-Linquistic Programming ; Praktisyn Neethlingh Brein Instrument® (profilering); Edu-Kinesthetics Educational Kinesiology Foundation, California.

Mnr. R. van Rooyen

Mnr. R. van Rooyen

B Sc. (Ed)(PU vir CHO); B. Ed (Psych)(Hons.)(UNISA).

Mnr. A. Buys

Programontwikkeling en kwaliteitkontrole

Mnr. A. Buys