BACCALAUREUS DIVINITATIS/BACHELOR OF DIVINITY (BDiv)
GEAKKREDITEER - SAQA ID: 111897

Die Baccalaureus in Godgeleerdheid (BDiv) is ‘n 520-krediet program op vlak 8 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR). Die doel met hierdie program is om professionele persone te lewer wat oor die vereiste vlak van kennis en vaardighede beskik om die toepaslike kerklike gemeenskappe effektief met die Woord van God te bedien. Die onderrig en leer geskied vanuit die klassiek-gereformeerde tradisie en deur medium van Afrikaans.

Benewens kerklike ordening bied die program ook ‘n uitstekende geleentheid vir enige voornemende student wat teologie wil studeer en die uitkomste wil gebruik om indiensneming in ‘n verskeidenheid denominasies, kerke en verwante gemeenskapsorganisasies te vind. Verder staan die program ook in diens van die groeiende aanbod van werksgeleenthede wat ‘n afgeronde en breë onderrig in ‘n gepaste Baccalaureus graad (insluitende Teologie) vereis. Die program het ook in hierdie konteks die doel om gegradueerdes te lewer wat vaardig is in die bediening van geestelike groei, in ‘n etiese- en professionele praktyk op die vaste grondslag van die Bybel en die klassieke Christelike tradisie, om dienooreenkomstig hul roeping in die samelewing te vervul.

Die kwalifikasie bied voorts die basis vir verdere studie. Dit verleen toegang tot Magisterstudie in Teologie op NKR-vlak 9.

Gegradueerdes beskik oor ‘n afgeronde kwalifikasie van hoogstaande gehalte wat hulle toerus met die kennis en vaardighede om met verantwoordelikheid op die voorpunt van leierskap, beïnvloeding, inspirasie en versorging in die toepaslike gemeenskappe te staan.

DUUR VAN DIE KURSUS

Die BDiv-graad duur vier jaar voltyds en ses jaar deeltyds.

TOELATINGVEREISTES

SPESIFIEKE INSTELLINGSVEREISTES

 • ‘n Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling en ‘n M-telling van ten minste 28; of
 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat of Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) en ‘n toelatingspunttelling van minstens 28; of
 • ‘n gelykwaardige kwalifikasie; of
 • ‘n toepaslike Hoër Sertifikaat, of gelykwaardige kwalifikasie; of
 • Toepaslike erkenning van vorige leer (RPL).
 • In die vakke Afrikaans en Engels is ‘n C-simbool (vóór 2008) of ‘n 5 vir Afrikaans of Engels (ná 2008) ‘n vereiste om toegang tot die program te verkry.
 1. Daar word van alle nuweling eerstejaarstudente verwag om ‘n NBT ekwivalente toets (National Benchmark Test) te skryf in die eerste week van studie aan die APA.
 2. Alle studente wat die NBT ekwivalente toets skryf en dit nie met 60% slaag nie, is verplig om die verlengde Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) vir nog ‘n semester te doen.
 3. Studente wat die NBT ekwivalente toets skryf en dit slaag is slegs verplig om die Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) in die eerste semester te doen.

Akademiese Geletterdheid is ‘n vak wat studente voorberei en bemagtig met die oog op tersiêre studies, en wat die gaping tussen skool en naskoolse opleiding oorbrug. Die vak bestaan uit Afrikaanse en Engelse taal- en skryfvaardighede. Verwysingsmetodes word ook hierby ingesluit.

Die verlengde Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) behels die volgende:

 • Die Verlengde AKG-kursus behels ‘n tweede module AKG in die tweede semester waarin student sterker ten opsigte van akademiese geletterdheid onderlê word.
 • Die ekstra module tel nié addisionele krediete nie maar is ‘n uitbouing/uitbreiding is van die eerste semestermodule.

TOELATINGSVEREISTES

Om tot die BDiv Program toegelaat te word, moet die kandidaat oor die volgende beskik:

 • ‘n Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling en ‘n M-telling van ten minste 28; of
 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat of Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) en ‘n toelatingspunttelling van minstens 28; of
 • ‘n gelykwaardige kwalifikasie; of
 • ‘n toepaslike Hoër Sertifikaat, of gelykwaardige kwalifikasie; of
 • Toepaslike erkenning van vorige leer (RPL).
 • In die vakke Afrikaans en Engels is ‘n C-simbool (vóór 2008) of ‘n 5 vir Afrikaans of Engels (ná 2008) ‘n vereiste om toegang tot die program te verkry.

Voorwaardelike vrystelling op grond van ouderdom van minstens 23 jaar (St.10 / Graad 12)
Indien ‘n persoon aan die volgende vereistes voldoen, kan aansoek om voorwaardelike vrystelling gedoen word:

 • Indien die ouderdom van 23 jaar reeds op 1 Januarie van die jaar waarin vir die BDiv geregistreer word, bereik is; en
 • Indien een vak in matriek op hoër graad geslaag is; en
 • Indien ten minste vier graad 12 – vakke op Hoërgraad of op Standaardgraad met simbole A tot E geslaag is; en
 • Indien minstens drie vakke tydens een eksamensessie (eksamengeleentheid) geslaag is.

Vrystelling op grond van ouderdom 45 jaar of ouer
‘n Persoon wat 45 jaar of ouer is, hoef geen skool kwalifikasie te besit alvorens vir vrystelling aansoek gedoen word nie.

Voorwaardelike toelating

 1. Studente met ‘n telling van 27 word voorwaardelik toegelaatom vir al sy/haar vakke in te skryf, op voorwaarde dat hy/sy al die vakke in die eerste semester slaag. Indien die student in gebreke bly om al die vakke in die eerste semester te slaag, sal hy/sy oorgaan op die verlengde program en die verlengde Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) vir die volle jaar doen.
 1. Studente met ‘n telling tussen 24 en 26word toegelaat tot die verlengde program, wat beteken dat die in die eerste jaar die verlengde AKG module moet doen en slegs ‘n gedeelte van die verpligte vakke in die eerste jaar mag neem, d.w.s. óf die verpligte tale, naamlik Grieks 1064, Hebreeus 1064 en Latyn 1152, óf die verpligte teologie-modules naamlik BYT1152; DOG1252; KGS1252; DKN1252 en MIS1252. Indien die student die gekose vereiste modules aan die einde van die eerste jaar slaag, mag die student in die tweede jaar die ander uitstaande modules van die eerste jaar doen.

Graad met lof

 1. Studente verwerf hulle graad met lof wanneer hulle dwarsdeur die finalejaar ‘n gemiddeld van meer as 75% in al hulle finalejaarsvakke handhaaf.

KURSUSUITEENSETTING

1 STE JAAR

2 DE JAAR

3 DE JAAR

4 DE JAAR

Semester 1

Semester 1​

Semester 1​

Semester 1​

 • Akademiese Geletterdheid
 • Bybelse Grieks I
 • Bybelse Hebreeus I
 • Basiese Latyn

  of  

 • Basiese Duits
 • Inleiding tot Bybelse Teologie
 • Bybelse Grieks II
 • Bybelse Hebreeus II
 • Studie van die Ou Testament: Pentateug
 • Studie van die Nuwe Testament: Sinoptiese evangelies
 • Studie van Kerkgeskiedenis: 33-900 n.C.
 • Navorsingsmetodologie
 • Gevorderde studie van die Ou Testament: Profetiese Boeke
 • Gevorderde studie van die Nuwe Testament: Johannese Literatuur
 • Studie van Sistematiese Teologie: Van Belydenis tot Dogmatiek
 • Gevorderde studie van Kerkgeskiedenis: 900-1500 n.C.
 • Gevorderde studie van Diakoniologie: Liturgiek

  of  

 • Gevorderde studie van Diakoniologie: Jeugwerk
 • In-diepte studie van Bybelse Teologie
 • In-diepte studie van Sistematiese Teologie: Mens, verlossing, kerk en etiek
 • In-diepte studie van Kerkgeskiedenis: 1800-2000 n.C.
 • In-diepte studie van Missiologie: Sendinggeskiedenis
 • In-diepte studie van Diakoniologie: Poimeniek en Pastorale Psigologie

  of

 • In-diepte studie van Diakoniologie: Kerkplanting

Semester 2

Semester 2

Semester 2

Semester 2

 • Bybelse Grieks I
 • Bybelse Hebreeus I
 • Inleiding tot Sistematiese Teologie
 • Inleiding tot Kerkgeskiedenis Inleiding tot Diakoniologie
 • Inleiding tot Missiologie 
 • Bybelse Grieks II
 • Bybelse Hebreeus II
 • Studie van die Ou Testament: Historiese Boeke
 • Studie van die Nuwe Testament: Pauliniese Literatuur en die Algemene Briewe
 • Studie van Diakoniologie: Kategetiek
 • Studie van Missiologie: Godsdiensgeskiedenis
 • Navorsingsvoorstel
 • Gevorderde studie van die Ou Testament: Wysheidsliteratuur
 • Gevorderde studie van Sistematiese Teologie: God, skepping, openbaring en etiek
 • In-diepte studie van Kerkgeskiedenis: 1500-1800 n.C.
 • Gevorderde studie van Missiologie: Afrika tradisionele godsdienste en Islam
 • Werksgeïntegreerde leer (WIL)
 • Navorsingsprojek
 • In-diepte studie van Bybelse Teologie
 • In-diepte studie van Sistematiese Teologie: Wysheid en Apologetiek
 • In-diepte studie van Missiologie: Teologie en teorie van Christelike sending
 • In-diepte studie van Diakoniologie: Homiletiek

  of

 • In-diepte studie van Diakoniologie: Pastorale berading

Indien u navrae het, kontak gerus die program sekretaresse by die volgende epos adres: sekretaresse.bdiv@apa.ac.za

Deel die bladsy: