BACCALAUREUS DIVINITATIS/BACHELOR OF DIVINITY (BDiv)
GEAKKREDITEER - SAQA ID: 111897

Die Baccalaureus in Teologie is ‘n 520-krediet program op vlak 8 van die NKR. Die doel met hierdie program is om professionele persone op te lei met die nodige vaardighede om die gemeenskap te bedien met ‘n Bybelse wêreldbeskouing in artikulasie met die gereformeerde tradisie deur middel van die Afrikaanse taal. Die gekwalifiseerde professionele persoon sal in staat wees om die Bybel, dogma en praktyk uitstekend in kontekstuele relevansie te bedien. Die program het ten doel om gegradueerdes te lewer wat vaardig is in die bediening van geestelike groei, in ‘n etiese- en professionele praktyk op die vaste grondslag van die Bybel en die klassieke Christelike tradisie, om dienooreenkomstig hul roeping in die samelewing te vervul. Die gegradueerde moet individueel en onafhanklik kan funksioneer, en ‘n hoë vlak van leierskap kan toon. Die kursus het ten doel om kreatiwiteit en diens binne die raamwerk van die bogenoemde kwaliteite volgens die Bybel, dogma en praktyk te vestig en bevorder. Die kwalifikasie artikuleer vertikaal na die Magister in Teologie op NKR-vlak 9.

Die BDiv-graad duur vier jaar voltyds en ses jaar deeltyds.

TOELATINGVEREISTES

SPESIFIEKE INSTELLINGSVEREISTES

 • ‘n Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling en ‘n M-telling van ten minste 28; of
 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat of Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) en ‘n toelatingspunttelling van minstens 28; of
 • ‘n gelykwaardige kwalifikasie; of
 • ‘n toepaslike Hoër Sertifikaat, of gelykwaardige kwalifikasie; of
 • Toepaslike erkenning van vorige leer (RPL).
 • In die vakke Afrikaans en Engels is ‘n C-simbool (vóór 2008) of ‘n 5 vir Afrikaans of Engels (ná 2008) ‘n vereiste om toegang tot die program te verkry.
 1. Daar word van alle nuweling eerstejaarstudente verwag om ‘n NBT ekwivalente toets (National Benchmark Test) te skryf in die eerste week van studie aan die APA.
 2. Alle studente wat die NBT ekwivalente toets skryf en dit nie met 60% slaag nie, is verplig om die verlengde Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) vir nog ‘n semester te doen.
 3. Studente wat die NBT ekwivalente toets skryf en dit slaag is slegs verplig om die Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) in die eerste semester te doen.

Akademiese Geletterdheid is ‘n vak wat studente voorberei en bemagtig met die oog op tersiêre studies, en wat die gaping tussen skool en naskoolse opleiding oorbrug. Die vak bestaan uit Afrikaanse en Engelse taal- en skryfvaardighede. Verwysingsmetodes word ook hierby ingesluit.

Die verlengde Akademiese Geletterdheidskursus (AKG) behels die volgende:

 • Die Verlengde AKG-kursus behels ‘n tweede module AKG in die tweede semester waarin student sterker ten opsigte van akademiese geletterdheid onderlê word.
 • Die ekstra module tel nié addisionele krediete nie maar is ‘n uitbouing/uitbreiding is van die eerste semestermodule.

KURSUSUITEENSETTING

1 STE JAAR

2 DE JAAR

3 DE JAAR

4 DE JAAR

Semester 1

Semester 1​

Semester 1​

Semester 1​

 • Akademiese Geletterdheid
 • Bybelse Grieks I
 • Bybelse Hebreeus I
 • Basiese Latyn

  of  

 • Basiese Duits
 • Inleiding tot Bybelse Teologie
 • Bybelse Grieks II
 • Bybelse Hebreeus II
 • Studie van die Ou Testament: Pentateug
 • Studie van die Nuwe Testament: Sinoptiese evangelies
 • Studie van Kerkgeskiedenis: 33-900 n.C.
 • Navorsingsmetodologie
 • Gevorderde studie van die Ou Testament: Profetiese Boeke
 • Gevorderde studie van die Nuwe Testament: Johannese Literatuur
 • Studie van Sistematiese Teologie: Van Belydenis tot Dogmatiek
 • Gevorderde studie van Kerkgeskiedenis: 900-1500 n.C.
 • Gevorderde studie van Diakoniologie: Liturgiek

  of  

 • Gevorderde studie van Diakoniologie: Jeugwerk
 • In-diepte studie van Bybelse Teologie
 • In-diepte studie van Sistematiese Teologie: Mens, verlossing, kerk en etiek
 • In-diepte studie van Kerkgeskiedenis: 1800-2000 n.C.
 • In-diepte studie van Missiologie: Sendinggeskiedenis
 • In-diepte studie van Diakoniologie: Poimeniek en Pastorale Psigologie

  of

 • In-diepte studie van Diakoniologie: Kerkplanting

Semester 2

Semester 2

Semester 2

Semester 2

 • Bybelse Grieks I
 • Bybelse Hebreeus I
 • Inleiding tot Sistematiese Teologie
 • Inleiding tot Kerkgeskiedenis Inleiding tot Diakoniologie
 • Inleiding tot Missiologie 
 • Bybelse Grieks II
 • Bybelse Hebreeus II
 • Studie van die Ou Testament: Historiese Boeke
 • Studie van die Nuwe Testament: Pauliniese Literatuur en die Algemene Briewe
 • Studie van Diakoniologie: Kategetiek
 • Studie van Missiologie: Godsdiensgeskiedenis
 • Navorsingsvoorstel
 • Gevorderde studie van die Ou Testament: Wysheidsliteratuur
 • Gevorderde studie van Sistematiese Teologie: God, skepping, openbaring en etiek
 • In-diepte studie van Kerkgeskiedenis: 1500-1800 n.C.
 • Gevorderde studie van Missiologie: Afrika tradisionele godsdienste en Islam
 • Werksgeïntegreerde leer (WIL)
 • Navorsingsprojek
 • In-diepte studie van Bybelse Teologie
 • In-diepte studie van Sistematiese Teologie: Wysheid en Apologetiek
 • In-diepte studie van Missiologie: Teologie en teorie van Christelike sending
 • In-diepte studie van Diakoniologie: Homiletiek

  of

 • In-diepte studie van Diakoniologie: Pastorale berading

Die laaste datum vir registrasie vir die BA, BDiv en NGOS kursusse is Vrydag 28 Januarie 2022.

Deel die bladsy: