NAGRAADSE ONDERWYSSERTIFIKAAT VIR DIE SENIOR- EN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDINGSFASE (NGOS)/
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN EDUCATION FOR SENIOR PHASE AND FURTHER EDUCATION AND TRAINING (PGCE)
GEAKKREDITEER – SAQA ID: 99727

Die NGOS word begrond deur ‘n Christelik-Reformatoriese raamwerk in aansluiting by die APA se etos soos geregistreer deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Die doel van hierdie Nagraadse Onderwyssertifikaat is die opleiding van onderwysers vir die Senior Fase (SF) en die Verdere Onderwys- en Opleidingsfase (VOO) volgens ‘n inklusiewe deelnemende strategiese model. Om hierdie doel te bereik is die NGOS kursus ontwerp wat werkgeïntegreerde leer insluit. Dit is ‘n doelgerigte kursus om opleiding, leer en opleiding binne die omgewing van die SF en VOO te bied. Die NGOS-program behels die sistematiese ontwikkeling van kennis, vaardighede, waardes, gesindhede en verdere/ander toegepaste vaardighede wat verwag word van voornemende onderwysers om hul taak bevredigend te kan uitvoer.

Die NGOS duur een jaar voltyds en twee jaar deeltyds. Dit mag egter nie drie jaar oorskry nie.

KURSUSUITEENSETTING

Daar moet TWEE  VERSKILLENDE vakdidaktieke in die SF (vlak 6) en VOO Fases (vlak 7) geneem word wat berus op verskillende voorgraadse vakke op verskillende vlakke.

VERPLIGTE VAKKE

SF spesialisasies (gr. 7-9) Kies een

VOO spesialisasies (gr. 10-12) Kies een

 1. Kommunikasie
 2. Algemene Didaktiek
 3. Professionaliteit in Onderrig
 4. Skoolgebaseerde- / Werkgeïntegreerde leer (SBL/WIL)
 5. Onderwysteorie (eksamenvak)
 • Afrikaans
 • Ekonomiese Bestuurswetenskap
 • Engels
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskap
 • Sosiale Wetenskap
 • Voorligting, Begeleiding en Berading
 • Wiskunde        
 • Afrikaans
 • Ekonomie
 • Engels
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Landbouwetenskap
 • Lewensoriëntering
 • Rekeningkunde
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Tweede Addisionele Tale
 • Verbruikerstudie
 • Voorligting, Begeleiding en Berading
 • Wiskunde        

ONTHOU: Vakdidaktieke is die spesialis metodiek van onderrig in die vak MAAR daar word nie vakinhoud gedek nie – dit word aangeneem is gedek tydens voorgraadse studie. Daarom moet studente tot op ‘n seker NKR vlak voorgraads vakke gehad het.

Die laaste datum vir registrasie vir die BA, BDiv en NGOS kursusse is Vrydag 28 Januarie 2022.

Deel die bladsy:

Nagraadse gevorderde onderwyssertifikaat (NGOS)

Hieronder is ‘n uiteensetting van die vereistes vir die NGOS. Alternatiewelik kan jy die Prospektus vir die NGOS hier aflaai. Dit bevat meer inligting as die uiteensetting hieronder, asook die kostes.

NGOS Prospektus 2019

Aansoek om toelating

Voornemende studente moet voor 31 Oktober van die jaar voor studie skriftelik aansoek doen op aansoekvorms wat by die APA aangevra kan word. Aansoekvorms is ook op die webtuiste beskikbaar.

Kontakbesonderhede

Kontak die AP Akademie vir die aansoekvorms en verdere navrae of kry die aansoekvorm hier

Telefoonnommers: 012 – 344 3960/1/2/3

Epos adres: info@apa.ac.za

Programkoördineerder: Me. M Swanepoel.

Toelatingsvereistes

Om toegelaat te word tot die NGOS word die volgende vereis:

 1. ‘n Baccalaureusgraad (behalwe ‘n BEd-graad), met ‘n kredietwaarde van 360/480 krediete of ‘n toepaslike diploma wat genoegsame kennis van die vakdissipline en toepaslike velde insluit wat toelating kan bied tot die ontwikkeling van spesifieke onderrigfases asook spesialisasie van vereiste vakke in die Senior- en Verdere Opleiding en Onderrigfases.
 2. Gedurende die bereiking van bogenoemde graad of diploma moet ‘n student minstens twee erkende skoolvakke geslaag het – die vakke wat ‘n student op skool wil aanbied.
 3. Een van die skoolvakke moet op NKR-vlak 7 geslaag word (Die vak waarvoor die student ‘n vakdidaktiek sal kies om die vak vir die VOO-fase van die skole te kan onderrig) en die ander op NKR-vlak 6 (Die vak waarvoor die student ‘n vakdidaktiek sal kies om die vak vir die Senior fase van die skole te kan onderrig).
 4. In die geval waar ‘n student in die vakdidaktiek van ‘n taal vir die VOO-fase opgevoed wil word, moet die taal op ‘n NKR-vlak 7 geslaag word.
 5. Vir spesialisering in Lewensoriëntering: Lewensoriëntering is ‘n interdissiplinêre vak wat kennis, waardes, vaardighede en prosesse insluit wat in verskillende dissiplines ingebed is, soos Sosiologie, Filosofie, Sielkunde, Politieke Wetenskap, Menslike Bewegingskunde, Arbeidstudies en Industriële Studies. Dit word vereis dat die voornemende student ‘n kombinasie van minstens twee van hierdie rigtings in sy / haar voorgraadse graad moet neem – byvoorbeeld Menslike Bewegingskunde en Sielkunde. Sielkunde moet een van die velde wees. Ten minste een van hierdie velde moet op NKR-vlak 7 geneem wees.
 6. Die volgende vakke word erken as vakke wat verbind kan word met skoolvakke waardeur ‘n student tot die program toegelaat sal word:

Afrikaans, Engels, Menslike Bewegingstudies, Sosiologie, Sielkunde, Politieke Studies, Arbeids- en Industriële Studies, Menseregte, Etiek en Voeding, Kleding en Tekstiel, Voedsel en Voeding, Bedryfsielkunde, Ondernemingsbestuur, Bedryfsekonomie, Bedryfsadministrasie, Ekonomie, Fisika, Chemie, Geografie, Omgewings- en Geografiese Wetenskap, Omgewingswetenskap, Geskiedenis, Rekenaarwetenskap, Inligtingstelsels, Informatika, Ingenieurstekeninge of verwante vakke, Plantkunde, Dierkunde, Fisiologie, Rekeningkunde, Wiskunde, Statistiek, Calculus, Wiskundige Statistiek, Toegepaste Wiskunde en Finansiële Wiskunde.

Vakke wat reeds by ander instansies geslaag is:

‘n Student wat een of meer toepaslike vakke aan ‘n ander geakkrediteerde universiteit of privaat instansie geslaag het, kan aansoek doen om toelating op voorwaarde dat die inhoud van daardie vak vir oorweging deur die Registrateur en sy paneel goedgekeur word. Vakke sal erken word indien hulle in ooreenstemming is met die APA se uitkomste vir die vakke.

Die volgende onderrig word vereis:

 • Studente moet ‘n gedetailleerde wetenskaplike kennis, spesifieke vaardighede en toegepaste bevoegdhede hê van die vak waarin hulle gespesialiseer het tydens die voltooiing van hul baccalaureusgraad.
 • Studente moet ook toegerus wees om navorsing te doen en ‘n wetenskaplike verslag te skryf.
 • Studente moet rekenaargeletterd wees in ‘n woordverwerkingsprogram, sigblaaie (spreadsheets) en aanbiedingsprogrammatuur (soos powerpoint) .
 • Die studente moet selfstandig kan leer as hulle vir die kwalifikasie deur middel van afstandsonderrig met die minimum ondersteuning inskryf.

  Keuses van vakke en reëls van kombinasie:

 • Alle modules is gelykwaardig – geen module is die voorvereiste vir enige ander module nie
 • Studente moet binne die maksimum tydperk van twee jaar alle modules uit die fundamentele- en kernmodules asook twee keusemodules slaag.
 • Die kwalifikasie kan binne een jaar voltooi word. Die APA beveel dit egter nie aan vir studente wat die kursus deur afstandsonderrig doen en ook ten volle betrokke is by ‘n skool in ‘n onderwyser se pos of as ‘n assistent-onderwyser nie.

  In verband met die keusemodules (Vakdidaktiek: Hoe om ‘n spesifieke vak te onderrig):

 • In die eerste semester moet studente een keusemodule uit die lys vir die eerste semester kies.

◦ Hierdie keusemodule moet ooreenstem met die vak wat ‘n student tydens die studie op ‘n NKR-vlak 6 behaal het vir hul Baccalaureusgraad en ‘n skoolvak soos deur die Departement van Onderwys bepaal.

 • In die tweede semester moet studente een keusemodule kies uit die keusevakke vir die tweede semester.

◦ Hierdie keusemodule moet ooreenstem met die vak wat ‘n student op ‘n NKR-vlak 7 in hul studies vir hul Baccalaureusgraad behaal het en ‘n skoolvak is soos deur die Departement van Onderwys bepaal.

Vir die keusemodules word die volgende dus vereis:

Vakdidaktiek vir die SF:

‘n Skoolvak tot op NKR-vlak 6

     Vakdidaktiek in die VOO:

‘n Skoolvak tot op NKR vlak 7.

Vir Begeleiding en Berading in die SF en VOO: Sielkunde 3 of Christelike Berading 3.

Studente moet enige TWEE van a, b of c kies, onderhewig aan vereistes wat nodig is vir die betrokke keuses.

Alle ander vakke in die program naas die keuse van twee uit gemelde drie, is verpligtend.

Algemene reëls van die program

 • ‘n Student mag inskryf vir enige aantal modules wat per semester geskeduleer is solank al die modules binne ‘n maksimum van twee jaar of binne die minimum tydperk van een jaar geslaag word.
 • Geen modules uit die eerste semester is ‘n voorvereiste vir enige van die tweede semester se modules nie.
 • Studente kan hul studie in die tweede semester begin en hul studies in die eerste semester van die volgende jaar voltooi.

  Assessering

‘n Geïntegreerde assesseringsbenadering word gevolg met verwysing na die volgende:

 • Geïntegreerde assessering is ‘n interdissiplinêre benadering tot assessering gebaseer op die kombinasie, interpretasie en kommunikasie van kennis uit uiteenlopende wetenskaplike dissiplines, op sodanige wyse dat ‘n hele oorsaak-effek-ketting van ‘n probleem vanuit ‘n oorsigtelike perspektief geëvalueer kan word. Die hooftaak van enige assessering is om nuttige inligting aan studente te beklemtoon. Die integrasie van ‘n breër stel inligting, benaderings en standpunte wat uit verskillende wetenskaplike areas kom, met interaksie tussen mekaar, bied meer en beter inligting oor die aangeleentheid wat geassesseer word as ‘n enkele dissiplinêre studie.
 • Soorte geïntegreerde assessering wat in hierdie instansie in hierdie program gebruik word:

◦ Probleemstrukturering – ‘n Student sal voorsien word van ‘n probleem wat opgelos moet word. By die ontleding van die probleem moet die student van multi-dissiplinêre kennis gebruik maak wat die student in sy/haar studie leer ken het.

◦ Deelnemende geïntegreerde assessering – ‘n Groep studente uit verskillende studierigtings word gekonfronteer met ‘n probleem wat hulle moet oplos. Hulle sal as ‘n span kundiges moet werk om die probleem op te los.

Slaagvereistes

Vir elke toets, eksamen of opdrag, gee die dosent aan die student ‘n punt uit ‘n moontlike 100.

Die nasienstelsel werk op die volgende basis:

Om tot ‘n semestereksamen toegelaat te word, moet ‘n student ‘n punt van minstens 40% hê.

Om ‘n semester suksesvol te voltooi, moet ‘n student gemiddeld 50% behaal, mits ‘n student nie minder as 40% in die finale eksamen behaal nie.

Om vir ‘n hereksamen te kwalifiseer, moet die gemiddelde van die semesterpunt en die eksamen nie minder as 40% wees nie.

Om vir ‘n siekte-eksamen te kwalifiseer, moet ‘n student ‘n geldige doktersertifikaat voorlê vir die datum en/of duur van die eksamen.

Om ‘n onderskeiding te behaal, moet die gemiddeld van die semesterpunt en die punt van die finale eksamen 75 %% en hoër wees.

Om ‘n graad met lof te behaal, moet die punte van die twee hoofvakke minstens 75% en bo 75% wees vir ten minste die finale jaar.

Modules (Vakke)

 • Kommunikasie (PGCO 711)

Die module in Kommunikasie (12 krediete) word op NKR vlak 5 gekoppel en bied die onderwyser ‘n hoë vlak van kennis en vaardighede in kommunikasie om toepaslik in hul taal van onderrig en leer te kommunikeer (LoLT) en om in ‘n derde taal (LoCC) te kommunikeer (uitgesluit Afrikaans Of Engels) in die uitvoering van hul taak as opvoedkundige bestuurder en leier.

Die inhoud van die module is soos volg:

 1. Benutting van LOLT in die fasilitering en bemiddeling van die kurrikulum.
 2. Hoe om kurrikula in LoLT te interpreteer en ontwerp.
 3. Die taal van die vakkundigheid en navorsing.
 4. Hoe om assessering in die taal van LoLT te doen.
 5. Opvoedkundige leierskap in LoCC.
 6. Die opvoedkundige administrateur en bestuurder in LoCC.
 7. Die opvoeder as buitemuurse spesialis, met behulp van LoCC.
 • Algemene Didaktiek (PGGD 711)

Die doel van die module Algemene Vakdidaktiek (12 krediete, NKR vlak 7), is om  ‘n analise te bied van verskillende filosofieë in die soek na antwoorde vir basiese vrae en aanduidings van wat die rolle definieer:

 • Volwassene as leier;
 • Leerder as volgeling.

As sodanig moet die onderwyser op grond van hierdie module die volgende ken:

 • Teoretiese aspekte van onderrig en reflekteer oor die omstandighede waaronder effektiewe didaktiese aksies kan plaasvind. Die toepassing van metodes, planne, tegnieke, hulpmiddels, ensovoorts moet altyd pedagogies en verantwoordbaar wees. As dit nie die geval is nie, kan die toepassing van metodes en tegnieke beperk wees tot opleiding, afrigting en kondisionering.

Die skool verskaf lewensinhoud waarvolgens hy homself kan oriënteer. Dit reflekteer oor die aard en omvang van die lewensinhoud en dat die didaktiese situasie bestaan ​​uit onderwyser, leerder en leerinhoud.

Die inhoud van die module is soos volg:

 1. Filosofie van opvoeding.
 2. Kurrikulumstudie.
 3. Leer- en onderrigstyle.
 4. Rolspelers in ontwikkeling.
 5. Diversiteit en identifisering van probleme.
 • Professionaliteit en Onderrig (PGPT 711)

Professionaliteit en Onderrig is ‘n 8-krediet module op NKR-vlak 7 wat studente-onderwysers ‘n kurrikulum van kennis en vaardighede van uiteenlopende leersituasies, kontekste en omgewings bied. Sulke kennis en vaardighede moet hulle toerus met al die toegepaste bevoegdhede om eties, moreel en professioneel binne bekende en onbekende situasies op te tree.

Die inhoud van die module is soos volg:

 1. Die onderrig- en leerspesialis en konteks.
 2. Die onderrig- en leerspesialis en beleid.
 3. Die SA samelewing en leerderbevolking.
 4. Die SA onderwyser en volhoubaarheid.
 • Skoolgebaseerde- / Werkgeïntegreerde leer (SBL / WIL) (PGWI 711)

Die module in Skoolgebaseerde-leer is ‘n 32 krediet module op vlak 7 van die NKR wat die studente die geleentheid bied om hul kennis, vaardighede en toegepaste bevoegdhede in ‘n skoolsituasiie in hul rolle te demonstreer as bemiddelaar, tolk en ontwerper, leier, administrateur en bestuurder, geleerde navorser, en assessor.

Die inhoud van die module is soos volg:

 1. Waarneming.
 2. Teoretiese raamwerk in onderrig en leer (O&L).
 3. O&L-strategieë.
 4. Bestuurstrategieë.
 5. Onderrig en leer fasilitering, voorbereiding en aanbieding.
 6. Lesevaluering (8 keer).
 7. Onderhoud.
 8. Portefeulje.
 • Spesifieke Didaktiek (sien reëls van kombinasie en keusemodules hierbo)

Spesifieke Didaktiek is ‘n 20 krediet-leermodule op NKR-vlak 7 wat in 1 spesialisering van die Senior Fase en 1 spesialisering in die VOO-fase aangebied word. Studente kan óf ‘n kombinasie van 1) Voorligting en Berading in die Senior- en VOO-fase + ‘n SP-spesialisering of ‘n VOO-spesialisasie kies of 2) ‘n kombinasie van SP en VOO, soos hierbo uiteengesit,  as spesialisasie kies:

SP spesialisasies:

Afrikaans (SDSA 711)

Engels (SDSE 711)

Wiskunde (SDSM 711)

Sosiale Wetenskappe (SDSS 711)

Lewensoriëntering (SDLO 711)

VOO-spesialisasies:

Afrikaans (SDFA 721)

Engels (SDFE 721)

Wiskunde (SDFM 721)

Geografie (SDFG 721)

Lewensoriëntering (SDFL 721)

Rekenaartoepassingstegnologie (SDFC 721)

Die modules beoog om studente-onderwysers voor te berei om uitkomste, volgorde en pasuitkomste en -inhoud te kies, om die behoeftes van die leerders en dié van die vak te bevredig. Dit is ook belangrik at hulle toegrus word om hul vakke te onderrig en te assesseer deur middel van samewerkingsprosesse. Die student sal in staat wees om sy / haar kennis en vaardighede binne ‘n gesimuleerde of werklike wêreldkonteks toe te pas en waar moontlik in lyn met tegnologieverbeterde strategieë.

Die inhoud van hierdie module is soos volg:

 1. Leermetodes, strategieë en style in spesialisasie.
 2. Leeruitkomste en verwante assesseringskriteria.
 3. Tegnologie-verbeterde O&L-strategieë.
 4. Leer en sosiale probleme.
 5. Inhoud van spesialisasie in terme van die CAPS-riglyne.
 6. Assessering in vakgebied van spesialisering.
 7. Onderrig- ​​en leervaardighede en toegepaste bevoegdhede.
 • Voorligting en Berading in die SP en VOO (sien reëls van kombinasie en keusemodules hierbo) (PGGC 711)

Voorligting en berading is ‘n 20-krediet keusemodule op vlak 7 van die NKR binne die kennismengsel van die NGOS. Die doel van die module is om studente-onderwysers te ontwikkel om die teorie en beginsels van leiding en berading toe te pas op die voorsiening van leerderondersteuning vir die persoonlike, sosiale, opvoedkundige en beroepsontwikkeling van leerders in die Senior en VOO-fases. Die module fokus ook op die organisasie en bestuur van begeleidingsdienste binne verskillende opvoedkundige instellings in die Senior en VOO-fases. Die module dra by tot die formele assesseringstrategieë en bevordering van studente in die program.

Die inhoud van hierdie module is soos volg:

 1. Inleiding tot Voorligting en Berading.
 2. Regs-, Professionele en Etiese vereistes.
 3. Terapeutiese intervensies.
 4. Konflikbestuurstrategieë.
 5. Beroepsvoorligting.

In die VOO-fase:

 1. Hoër onderwys en die wêreld van werk
 • Teorie van Opvoedkunde (PGTE 721)

Teorie van Opvoedkunde is ‘n 30 krediet module op vlak 7 van die NKR. Die doel van hierdie module is om studente die geleentheid te bied om ‘n geïntegreerde en gedetailleerde omvang van kennis van die sentrale areas in die studie van onderwys te demonstreer.

As sodanig moet studente onderwysers na afloop van hierdie module:

 • Hul leerders en hul diverse behoeftes ken;
 • Sagte vaardighede te kan gebruik binne ‘n etiese omgewing om te onderrig;
 • Oor voldoende kennis beskik oor die bestuur van die onderwysomgewing;
 • Die behoefte van onderrig en leer deur lewenslange leer te vervul.

Die inhoud van die module is soos volg:

 1. Geskiedenis en opvoeding.
 2. Meta teorieë in algemene onderwys.
 3. Onderwys en globalisme.
 4. Inklusiwiteit en hindernisse tot leer.
 5. Modelle en Teorieë in Onderwysbestuur.
 6. Sosiale konteks in Opvoedkunde Kurrikulumstudie.
 7. Sosiale wetenskappe.

Deel die bladsy: